ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" (Young Smart Ag-Entrepreneur)
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (12 ธ.ค. 62) | ใบสมัคร
บัดนี้-27 ธ.ค.62 หาดใหญ่
2
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรดทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563 3 ม.ค. 2563 หาดใหญ่
3
โครงการโควตาพิเศษ รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้-24 ธ.ค.62 หาดใหญ่
4
โครงการ "เยาวชนร่มศรีตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-20 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
5
โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์" ประจำปีการศึกษา 2563 2-20 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
6
โครงการ "เทคโนโลยียางสร้างชาติ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
7
โครงการ รับนักศึกษาวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
8
โครงการ "ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์เพื่อการประมง" เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
9
โครงการ "ทายาทเกษตรสู่ young smart farmer" เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
10
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
แก้ไขเพิ่มเติม 1 (29 พ.ย. 62) | แก้ไขเพิ่มเติม 2 (12 ธ.ค. 62)
3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
11
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
(ฉบับแก้ไข 28 พ.ย. 62)
3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
12
โครงการลูกพระราชบิดา 1 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
13
โครงการทุนมงคลสุข 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
14
โครงการ "นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง" 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
15
โครงการโควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
16
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
17
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
18
โครงการลูกพระราชบิดา 2
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (12 ธ.ค. 62)
3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
19
โครงการ "บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรษรีตรัง" 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
20
โครงการการรับนักศึกษายุวเกษตรกร 3-15 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
21
โครงการรักเกษตร 3-15 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
22
โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ 2-31 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
23
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
24
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
25
โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
26
โครงการ "ผลิตแพทย์แนวปฏิรูป" 2-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
27
โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
28
โครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ (High Science) 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
29
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
30
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลยะลา
(เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการ)
2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
31
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลหาดใหญ่
(เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการ)
2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
32
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
33
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
34
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
35
โครงการทายาทแพทย์แผนไทย 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
36
โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
37
โครงการไนติงเกล 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
38
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
39
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
40
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
41
โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
42
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
43
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
44
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
45
โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
46
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว"ปีการศึกษา 2563
ฉบับแก้ไข 27 พ.ย. 62
3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
47
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ โควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
48
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
49
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
50
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
51
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
52
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ต้นกล้านักธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ตรัง
53
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
54
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ลูกหลานสืบสานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
55
โครงการ "ต้นกล้าสถาภูมิ" ปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
56
โครงการ "ศึกษิตศิลปะ" เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 2-16 ธ.ค. 62 ปัตตานี
57
โครงการ "เกษตรทายาท" สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปีการศึกษา 2563 2-16 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
58
โครงการ "ตั้งใจดีมีที่เรียน" เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 2-16 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
59
โครงการรับนักเรียนพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 2-20 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
60
โครงการ "ลูกสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
61
โครงการ "ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
62
โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
63
โครงการ "เด็กดีศรี ปวช." ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
64
โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
65
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU. สลาตัน) 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
66
โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
67
โครงการรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัรฑิต ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
68
โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั่วศรีตรัง" ปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
69
โครงการส่งเสริมการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ด้านพิสิกส์ 3-15 ธ.ค. 62 ปัตตานี
70
โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 Admission for High-School Graduates with Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2020 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
71
โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
Phuket International Admission for Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
72
โครงการรับตรง PSUIC Digital Gifted เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
Direct Admission Channel for PSUIC Digital Gifted Bachelor of Science (Digital Media) Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
73
โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
Direct Admission Channel for PSUIC Digital Gifted Bachelor of Science (Digital Media) Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
74
โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Admission Channel for Thai and International Students with English Proficiency Bachelor of Science(Digital Media) Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
75
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่

ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
แก้ไขเพิ่มเติม 1 | แก้ไขเพิ่มเติม 2 | แก้ไขเพิ่มเติม 3 | แก้ไขเพิ่มเติม 4
6-21 ก.พ. 63 ทุกวิทยาเขต
2
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 6-21 ก.พ. 63 หาดใหญ่
3
โครงการช่อศรีตรัง 1 6-29 ก.พ. 63 หาดใหญ่
4
โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
แก้ไขเพิ่มเติม (3 ก.พ. 63)
-----------------------------------------------------------
Phuket International Admission for Academic Year 2020
Edit (3 Feb 2020)
6-21 ก.พ. 63 ภูเก็ต
5
โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2563
Admission for High-School Graduates in 14 Southern Provinces with Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2020
6-21 ก.พ. 63 ภูเก็ต
6
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบ2
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020 (TCAS ROUND2)
6-21 ก.พ. 2563 ทุกวิทยาเขต
7
โครงการรับนักศึกษาจากผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563
แก้ไขเพิ่มเติม (5 ก.พ. 63)
6-21 ก.พ. 63 หาดใหญ่
8
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 6-21 ก.พ. 63 หาดใหญ่
9
การรับสมัครนักเรียน โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)ประจำปีการศึกษา 2563 6-21 ก.พ. 63 ทุกวิทยาเขต
10
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2563 6-28 ก.พ. 63 ทุกวิทยาเขต
11
โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษปีการศึกษา 2563
แก้ไขเพิ่มเติม (7 ก.พ. 63)
6-28 ก.พ. 63 ทุกวิทยาเขต
12
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตรื หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฎิทินดำเนินการ
6 - 23 มี.ค. 63 หาดใหญ่
13
โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 6 - 23 มี.ค. 63 หาดใหญ่

ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
เอกสารประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่4 (Admission 2)ปีการศึกษา 2563
อัพเดทวันที่ 8 เม.ย. 63
- ทุกวิทยาเขต>