รอบ 1
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" (Young Smart Ag-Entrepreneur)
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (12 ธ.ค. 62) | ใบสมัคร
บัดนี้-27 ธ.ค.62 หาดใหญ่
2
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรดทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563 3 ม.ค. 2563 หาดใหญ่
3
โครงการโควตาพิเศษ รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้-24 ธ.ค.62 หาดใหญ่
4
โครงการ "เยาวชนร่มศรีตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-20 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
5
โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์" ประจำปีการศึกษา 2563 2-20 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
6
โครงการ "เทคโนโลยียางสร้างชาติ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
7
โครงการ รับนักศึกษาวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
8
โครงการ "ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์เพื่อการประมง" เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
9
โครงการ "ทายาทเกษตรสู่ young smart farmer" เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
10
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
แก้ไขเพิ่มเติม 1 (29 พ.ย. 62) | แก้ไขเพิ่มเติม 2 (12 ธ.ค. 62)
3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
11
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
(ฉบับแก้ไข 28 พ.ย. 62)
3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
12
โครงการลูกพระราชบิดา 1 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
13
โครงการทุนมงคลสุข 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
14
โครงการ "นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง" 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
15
โครงการโควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
16
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
17
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
18
โครงการลูกพระราชบิดา 2
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (12 ธ.ค. 62)
3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
19
โครงการ "บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรษรีตรัง" 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
20
โครงการการรับนักศึกษายุวเกษตรกร 3-15 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
21
โครงการรักเกษตร 3-15 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
22
โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ 2-31 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
23
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
24
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
25
โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
26
โครงการ "ผลิตแพทย์แนวปฏิรูป" 2-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
27
โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
28
โครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ (High Science) 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
29
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
30
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลยะลา
(เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการ)
2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
31
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลหาดใหญ่
(เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการ)
2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
32
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
33
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
34
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
35
โครงการทายาทแพทย์แผนไทย 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
36
โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
37
โครงการไนติงเกล 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
38
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
39
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
40
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
41
โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
42
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
43
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
44
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
45
โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
46
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว"ปีการศึกษา 2563
ฉบับแก้ไข 27 พ.ย. 62
3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
47
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ โควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
48
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
49
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
50
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
51
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
52
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ต้นกล้านักธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ตรัง
53
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
54
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ลูกหลานสืบสานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
55
โครงการ "ต้นกล้าสถาภูมิ" ปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
56
โครงการ "ศึกษิตศิลปะ" เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 2-16 ธ.ค. 62 ปัตตานี
57
โครงการ "เกษตรทายาท" สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปีการศึกษา 2563 2-16 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
58
โครงการ "ตั้งใจดีมีที่เรียน" เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 2-16 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
59
โครงการรับนักเรียนพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 2-20 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
60
โครงการ "ลูกสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
61
โครงการ "ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
62
โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
63
โครงการ "เด็กดีศรี ปวช." ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
64
โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
65
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU. สลาตัน) 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
66
โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
67
โครงการรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัรฑิต ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
68
โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั่วศรีตรัง" ปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
69
โครงการส่งเสริมการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ด้านพิสิกส์ 3-15 ธ.ค. 62 ปัตตานี
70
โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 Admission for High-School Graduates with Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2020 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
71
โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
Phuket International Admission for Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
72
โครงการรับตรง PSUIC Digital Gifted เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
Direct Admission Channel for PSUIC Digital Gifted Bachelor of Science (Digital Media) Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
73
โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
Direct Admission Channel for PSUIC Digital Gifted Bachelor of Science (Digital Media) Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
74
โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Admission Channel for Thai and International Students with English Proficiency Bachelor of Science(Digital Media) Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
75
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
รอบ 2
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
แก้ไขเพิ่มเติม 1 | แก้ไขเพิ่มเติม 2 | แก้ไขเพิ่มเติม 3 | แก้ไขเพิ่มเติม 4
6-21 ก.พ. 63 ทุกวิทยาเขต
2
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 6-21 ก.พ. 63 หาดใหญ่
3
โครงการช่อศรีตรัง 1 6-29 ก.พ. 63 หาดใหญ่
4
โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
แก้ไขเพิ่มเติม (3 ก.พ. 63)
-----------------------------------------------------------
Phuket International Admission for Academic Year 2020
Edit (3 Feb 2020)
6-21 ก.พ. 63 ภูเก็ต
5
โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2563
Admission for High-School Graduates in 14 Southern Provinces with Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2020
6-21 ก.พ. 63 ภูเก็ต
6
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบ2
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020 (TCAS ROUND2)
6-21 ก.พ. 2563 ทุกวิทยาเขต
7
โครงการรับนักศึกษาจากผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563
แก้ไขเพิ่มเติม (5 ก.พ. 63)
6-21 ก.พ. 63 หาดใหญ่
8
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 6-21 ก.พ. 63 หาดใหญ่
9
การรับสมัครนักเรียน โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)ประจำปีการศึกษา 2563 6-21 ก.พ. 63 ทุกวิทยาเขต
10
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2563 6-28 ก.พ. 63 ทุกวิทยาเขต
11
โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษปีการศึกษา 2563
แก้ไขเพิ่มเติม (7 ก.พ. 63)
6-28 ก.พ. 63 ทุกวิทยาเขต
12
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตรื หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฎิทินดำเนินการ
6 - 23 มี.ค. 63 หาดใหญ่
13
โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 6 - 23 มี.ค. 63 หาดใหญ่
รอบ 3
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1)ปีการศึกษา 2563
แนวทางการดำเนินการการสอบสัมภาษณ์
17 - 27 เม.ย. 63 ทุกวิทยาเขต
2
โครงการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563 (TCASรอบ 3) 17 - 27 เม.ย. 63 -
3
การคัดเลือกผ่าน กสพท. ปีการศึกษา 2563 - -
รอบ 4
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
เอกสารประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่4 (Admission 2)ปีการศึกษา 2563
อัพเดทวันที่ 8 เม.ย. 63
- ทุกวิทยาเขต
รอบ 5
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 (รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 ภูเก็ต
2
โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
3
โครงการรับนักศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
4
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
5
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 ตรัง
6
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ. ตรัง" ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 ตรัง
7
การคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
8
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2563
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
9
โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS 5)
Direct Admission Channel for Digital Media to Create International Atmosphere Bachelor of Science in Digital Media Academic Year 2020 (TCAS 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
10
โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS5)
Direct Admission Channel for Thai and International Students with English Proficiency Bachelor of Science(Digital Media) Year 2020 (TCAS5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
11
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020(TCAS5)
9 - 15 มิ.ย. 63 ทุกวิทยาเขต
12
โครงการรับตรง PSUIC Digital Gifted เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
Direct Admission Channel for PSUIC Digital Gifted Bachelor of Science(Digital Media) International College Academic Year2020 (TCAS5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
13
การรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
14
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
15
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
16
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
17
โครงการ "กล้ายาง" รับตรงเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
18
โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.(รอบที่ 5) ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
19
โครงการไนติงเกล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบพยาบาลศาสตร์บันฑิต ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
20
โครงการปริญญาตรีใบที่สองตามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการอิสลาม ปีการศึกษา2563
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
21
โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
22
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
23
โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ(รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563
9 - 13 มิ.ย. 63 ปัตตานี
24
โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563
9 - 13 มิ.ย. 63 ปัตตานี
25
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563
9 - 15 มิ.ย. 63 ปัตตานี
26
โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ปีการศึกษา 2563
9 - 15 มิ.ย. 63 ปัตตานี
27
โครงการรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ปีการศึกษา 2563
9 - 15 มิ.ย. 63 ปัตตานี
28
โครงการเพชรนครินทร์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (รอบที่5)
9 - 15 มิ.ย. 63 สุราษฎร์ธานี
29
โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 รอบ 5
9 - 15 มิ.ย. 63 สุราษฎร์ธานี
30
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่5)
9 - 15 มิ.ย. 63 สุราษฎร์ธานี
31
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่5)
9 - 15 มิ.ย. 63 หาดใหญ่
รอบ พิเศษ
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ)
20-24 มิ.ย. 63 สุราษฎร์ธานี