ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบรับตรงอิสระ (TCAS 4)
  * การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการจองหอพัก ให้ดูรายละเอียดจากประกาศแต่ละโครงการ หรือ เว็บไซต์งานทะเบียนและหอพักแต่ละวิทยาเขต
ลำดับ โครงการ
1 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ
2 โครงการ "กล้ายาง" ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
3 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
4 โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.) (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
6 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะเภสัชศาสตร์
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
8 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเขัาศึกษาระดับระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
10 โครงการเพชรนครินทร์ ปีการศึกษา2564
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี งานรับนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
11 โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี งานรับนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
12 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี งานรับนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
13 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษารับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ปัตตานี งานรับนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
14 โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์
15 โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์
16 โครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์
17 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์
18 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์
19 โครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์
20 โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ตรัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
21 โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
22 โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ
23 โครงการปริญญาตรีใบที่สองตามความร่วมมือ ระหว่างนิติศาสตร์และคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะนิติศาสตร์
24 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะนิติศาสตร์
25 โครงการรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในต่างประเทศ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เพื่อเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ปัตตานี คณะรัฐศาสตร์
26 โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ปัตตานี คณะวิทยาการอิสลาม
27 โครงการรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม หลักสูตร ศศ.บ. สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ปัตตานี คณะวิทยาการอิสลาม
28 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร
31 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร
32 โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ภูเก็ต งานรับนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
33 The List of Accepted Candidates for the Admission for Phuket International Admission Year 2021
วิทยาเขต ภูเก็ต งานรับนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
34 The List of Accepted Candidates for the Admission for Phuket International Admission Year 2021 (2)
วิทยาเขต ภูเก็ต งานรับนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
35 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาใน๕ระเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4) เพิ่มเติม
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะเภสัชศาสตร์
36 โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต หาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
37 โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา 2564
ทุกวิทยาเขต
38 โครงการรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในต่างประเทศ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 เพื่อเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา ปีการศึกษา 2564
วิทยาเขต ภูเก็ต งานรับนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
39 The List of Accepted Candidates for the Admission for Memorandum of Understanding between prince of Songkla University and Yunnan University Year 2021
วิทยาเขต ภูเก็ต งานรับนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
40 The List of Accepted Candidates for the Admission for Phuket International Admission Year 2021 (3)
วิทยาเขต ภูเก็ต งานรับนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
41 The List of Accepted Candidates for the Admission for Phuket International Admission Year 2021 (4)
วิทยาเขต ภูเก็ต งานรับนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
42 The List of Accepted Candidates for the Admission for Phuket International Admission Year 2021 (5)
วิทยาเขต ภูเก็ต งานรับนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
43 The List of Accepted Candidates for the Admission for Phuket International Admission Year 2021 (6)
วิทยาเขต ภูเก็ต งานรับนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต