คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ ผู้สมัครที่อยู่กลุ่ม1 การเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำของกลุ่ม1 ให้ดูเฉพาะอันดับการเลือกที่ 1 เท่านั้น อันดับการเลือกถัดไปให้เปรียบเทียบกับ สูง-ต่ำของกลุ่ม 2
ลำดับ รหัส สาขา กลุ่ม 1
( สาขาที่เลือกอันดับ 1 )
กลุ่ม 2
เต็ม
สูงสุด ต่ำสุด   สูงสุด ต่ำสุด  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
394.5
394.5
401.75
233
700
2
10102
วิศวกรรมเครื่องกล
289.5
257.25
414.5
241
700
3
10103
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
338.25
227.75
700
4
10104
วิศวกรรมการผลิต
700
5
10105
วิศวกรรมเคมี
442.25
350.25
700
6
10106
วิศวกรรมเหมืองแร่
297.75
281.75
700
7
10107
วิศวกรรมวัสดุ
297.25
297.25
700
8
10108
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
440.5
292
700
9
10109
วิศวกรรมอุตสาหการ
323
262
700
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
วิทยาศาสตร์
384
232.5
700
2
10201
ฟิสิกส์
303.75
274.75
700
3
10202
ชีววิทยา
376.5
253
700
4
10203
วิทยาการคอมพิวเตอร์
389.25
235.5
700
5
10204
คณิตศาสตร์
366
238.25
700
6
10205
เคมี
331.25
221.25
700
7
10206
จุลชีววิทยา
346.75
196.75
700
8
10207
สถิติ
386.5
195.75
700
9
10208
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
314.25
253.25
700
10
10209
เทคโนโลยีชีวภาพ
700
11
10210
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
370.25
331.75
700
12
10211
เคมี - ชีววิทยา
303
303
325.5
236
700
13
10212
วัสดุศาสตร์
700
คณะแพทยศาสตร์
1
10301
แพทยศาสตร์
596
461.75
524
448.75
700
2
10302
กายภาพบำบัด
329
264.5
399.5
357.5
700
3
10303
รังสีเทคนิค
355.75
325.5
434
386.5
700
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
พยาบาลศาสตร์
349.25
232.5
379.25
290.25
700
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
235.75
235.75
283.75
220.75
700
2
10502
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
206.25
149.25
500
3
10503
การตลาด
278.75
253
290.25
246.25
700
4
10504
การตลาด
234.25
157
500
5
10505
การเงิน
236
236
282.5
232.25
700
6
10506
การเงิน
229.25
126.75
500
7
10507
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
266.75
228.25
700
8
10508
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
277.75
187.5
500
9
10509
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
277.75
187.5
500
10
10510
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
283.75
283.75
303.25
225.25
700
11
10511
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
193.5
193.5
268.5
162.25
500
12
10512
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
193.5
193.5
268.5
162.25
500
13
10513
บัญชีบัญฑิต
318.25
242.25
333.25
288.5
700
14
10514
บัญชีบัญฑิต
258.5
173
500
15
10515
รัฐประศาสนศาสตร์
288.5
237
700
16
10516
รัฐประศาสนศาสตร์
305.5
191
251.5
192
500
17
10517
รัฐประศาสนศาสตร์
305.5
191
251.5
192
500
18
10518
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
245.75
235.5
325
266.25
700
19
10519
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
190.75
190.75
213
180.75
500
20
10520
การจัดการไมซ์
267
212.25
700
21
10521
การจัดการไมซ์
222
140.75
500
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
เกษตรศาสตร์
304
206.25
700
2
10602
สัตวศาสตร์
227
224.25
425.5
255.25
700
3
10603
วาริชศาสตร์
303
231.25
700
คณะเภสัชศาสตร์
1
10701
เภสัชกรรมอุตสาหการ
383.5
321.5
430.5
385.75
700
2
10702
การบริบาลทางเภสัชกรรม
452.25
353.5
438.75
414.75
700
คณะทันตแพทยศาสตร์
1
10801
ทันตแพทยศาสตร์
503
403.25
460.25
441.25
700
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
243.25
213.75
379.5
260.5
700
2
10902
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
286
192
700
3
10903
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
267.25
224
700
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
245.5
245.5
293.75
175.5
500
2
11002
ภาษาไทยประยุกต์
245.5
245.5
293.75
175.5
500
3
11005
ภาษาจีน
275
163.5
241
162.75
500
4
11006
ภาษาจีน
275
163.5
241
162.75
500
5
11007
ชุมชนศึกษา
203
186
500
6
11008
ชุมชนศึกษา
203
186
500
7
11009
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
260.25
159.5
500
8
11010
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
250.5
177.75
500
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
263.75
215.75
369.75
311.25
700
2
11102
นิติศาสตร์
189.75
176.25
268.75
197.75
500
3
11103
นิติศาสตร์
292
173.25
253.75
204
500
4
11104
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
293.5
230.5
700
5
11105
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
195.75
137
500
6
11106
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
200
162
500
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
231
231
308
254.25
700
2
11202
เศรษฐศาสตร์
212.75
212.75
249.75
153.5
500
3
11203
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
246.25
173.75
700
4
11204
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
152.5
144.25
500
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
321
210
393.5
293.5
700
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
385.25
271.25
414.25
356.5
700
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
365
150
700
2
11502
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
154.75
136.25
500
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
11601
สัตวแพทยศาสตร์
354
333.25
437
404.25
700
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
1
11701
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ)
255.75
168
700
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
คณิตศาสตร์
340.5
262.75
321
284.75
700
2
20102
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
258.25
249.25
343.75
255
700
3
20103
เคมี
221.5
221.5
306.5
252.25
700
4
20104
ชีววิทยา
251.75
251.75
332.25
259.25
700
5
20105
ฟิสิกส์
213
213
329.5
245
700
6
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา
251.25
178.5
700
7
20107
พลศึกษา
249.5
185.75
700
8
20108
พลศึกษา
152.5
152.5
179.5
179.5
500
9
20109
พลศึกษา
152.5
152.5
179.5
179.5
500
10
20110
สุขศึกษา
238.5
191
700
11
20111
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
217.5
157.5
700
12
20112
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
173.5
139.5
500
13
20113
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
173.5
139.5
500
14
20114
การประถมศึกษา
284.75
259
700
15
20115
การประถมศึกษา
220.25
220.25
274.75
216.75
500
16
20116
การประถมศึกษา
220.25
220.25
274.75
216.75
500
17
20117
ศิลปศึกษา
219
210.5
700
18
20118
ศิลปศึกษา
182
146.75
500
19
20119
ศิลปศึกษา
182
146.75
500
20
20120
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
376
252.5
700
21
20121
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
193.25
170.5
500
22
20122
ภาษาไทย
183.75
151.5
283.5
197.25
500
23
20123
ภาษาไทย
183.75
151.5
283.5
197.25
500
24
20124
ภาษาอังกฤษ
186.5
166
255.5
227.75
500
25
20125
ภาษาอังกฤษ
186.5
166
255.5
227.75
500
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
263.25
136.25
700
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)
205.25
123.5
700
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)
271.25
154.5
700
4
20204
คณิตศาสตร์ประยุกต์
247
247
319.75
184
700
5
20205
เคมี - ชีววิทยา
237.5
127
700
6
20206
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
313.5
184.25
700
7
20207
เคมีอุตสาหกรรม
281.75
151.25
700
8
20208
ฟิสิกส์
211.5
150.5
700
9
20209
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
339.5
179.75
700
10
20210
เทคโนโลยีการประมง
259.75
158.25
700
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ภูมิศาสตร์
218
218
226.25
141
700
2
20304
การจัดการสารสนเทศ
168
140.25
700
3
20305
การจัดการสารสนเทศ
107.75
107.75
500
4
20306
ประวัติศาสตร์
221.5
186.25
700
5
20307
ประวัติศาสตร์
187
77.5
500
6
20308
ประวัติศาสตร์
187
77.5
500
7
20315
พัฒนาสังคม
203
174.75
700
8
20316
พัฒนาสังคม
176
128.25
500
9
20317
พัฒนาสังคม
176
128.25
500
10
20318
ภาษาและวรรณคดีไทย
182.5
134.75
500
11
20319
ภาษาและวรรณคดีไทย
182.5
134.75
500
12
20320
ภาษาจีน
202.25
113
500
13
20321
ภาษาจีน
202.25
113
500
14
20322
ภาษาเกาหลี
191.25
105.75
500
15
20323
ภาษาเกาหลี
191.25
105.75
500
16
20324
ภาษามลายู
182.25
144.5
700
17
20325
ภาษามลายู
164
72.25
500
18
20326
ภาษามลายู
164
72.25
500
19
20327
มลายูศึกษา
187.25
134.75
700
20
20328
มลายูศึกษา
134
112.25
500
21
20329
มลายูศึกษา
134
112.25
500
22
20330
ภาษาญี่ปุ่น
267.75
126
700
23
20331
ภาษาญี่ปุ่น
228.75
132
500
24
20332
ภาษาญี่ปุ่น
228.75
132
500
25
20333
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับ)
700
26
20334
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับ)
120.75
112.5
500
27
20335
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับ)
120.75
112.5
500
28
20336
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)
187.25
109.25
700
29
20337
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)
500
30
20338
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)
500
31
20339
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส)
182.75
105
500
32
20340
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส)
182.75
105
500
33
20341
ภาษาอังกฤษ
199.5
155.75
221.25
193.5
500
34
20342
ภาษาอังกฤษ
199.5
155.75
221.25
193.5
500
35
20343
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาเยอรมัน)
173.5
156.5
500
36
20344
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาเยอรมัน)
173.5
156.5
500
37
20345
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
244
208.25
700
38
20346
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
170.25
170.25
191.75
134.75
500
39
20347
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
170.25
170.25
191.75
134.75
500
40
20348
เศรษฐศาสตร์
282.75
179.75
700
41
20349
เศรษฐศาสตร์
157.25
102.75
500
42
20350
ปรัชญาและศาสนา
700
43
20351
ปรัชญาและศาสนา
145.75
145.75
500
44
20352
ปรัชญาและศาสนา
145.75
145.75
500
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
177.5
124.5
700
2
20402
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
500
3
20403
อิสลามศึกษา
412.75
132.25
700
4
20404
อิสลามศึกษา
125.75
90.75
500
5
20405
อิสลามศึกษา
125.75
90.75
500
6
20406
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
194.25
153
700
7
20407
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
145.25
119.75
500
8
20408
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
145.25
119.75
500
9
20409
การสอนอิสลามศึกษา
228
182.75
700
10
20410
การสอนอิสลามศึกษา
167.75
128.75
500
11
20411
การสอนอิสลามศึกษา
167.75
128.75
500
12
20412
กฎหมายอิสลาม
214.75
143.25
700
13
20413
กฎหมายอิสลาม
144.25
144.25
500
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
186
186
700
2
20502
ทัศนศิลป์
153.5
120
500
3
20503
ทัศนศิลป์
153.5
120
500
4
20504
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
241.75
121
700
5
20505
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
166.25
96.25
500
6
20506
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
166.25
96.25
500
7
20507
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
281
184.75
700
8
20508
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
157
112
500
9
20509
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
157
112
500
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
238
129.75
700
2
20602
นิเทศศาสตร์
212.25
92.5
500
3
20603
นิเทศศาสตร์
212.25
92.5
500
4
20604
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
212.5
150.5
700
5
20605
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
500
6
20606
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
212.5
157
700
7
20607
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
175.25
101
500
8
20608
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
175.25
101
500
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
250.25
224.75
700
2
20702
การปกครอง
167.75
167.75
187.75
118.5
500
3
20703
การปกครอง
167.75
167.75
187.75
118.5
500
4
20704
การปกครองท้องถิ่น
231
203
700
5
20705
การปกครองท้องถิ่น
186.25
118.75
500
6
20706
การปกครองท้องถิ่น
186.25
118.75
500
7
20707
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
214
214
275.25
240
700
8
20708
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
196.25
196.25
203
96.5
500
9
20709
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
196.25
196.25
203
96.5
500
10
20710
นโยบายสาธารณะ
192
179
700
11
20711
นโยบายสาธารณะ
157.25
106.5
500
12
20712
นโยบายสาธารณะ
157.25
106.5
500
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
20801
พยาบาลศาสตร์
293.25
213.75
348.5
270.5
700
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30105
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
212.75
212.75
500
2
30106
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
188.75
119.75
500
3
30107
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
700
4
30108
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
5
30109
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
135.75
121.75
500
6
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
293.5
160.75
700
7
30102
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
182.25
125.25
500
8
30103
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
256.5
140.75
500
9
30104
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
700
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
224
169
700
2
30202
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
210.5
125.25
500
3
30203
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
238.25
119
500
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30303
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
266
151.5
700
2
30304
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
276.25
146
700
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
การคอมพิวเตอร์
254.25
137.5
700
2
30502
การคอมพิวเตอร์
231
127.5
500
3
30503
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
232.5
186.75
700
4
30504
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
156.25
131.25
500
5
30505
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
213.5
127
500
6
30506
วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
322.25
120.25
700
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
เทคโนโลยีสารสนเทศ
295.25
161.25
700
2
40102
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
293
143.5
700
3
40103
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
251.75
137.5
700
4
40104
การจัดการงานวิศวกรรม
292
153.75
700
5
40105
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
237
166.75
700
6
40106
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
232.75
232.75
283.75
163.25
700
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
234.5
147.75
700
2
40202
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
174
93.5
500
3
40203
พัฒนาธุรกิจ
172
165.5
700
4
40204
พัฒนาธุรกิจ
172.75
127.25
500
5
40205
การจัดการรัฐกิจ
185.5
144.5
700
6
40206
การจัดการรัฐกิจ
173
116.75
500
7
40207
การจัดการรัฐกิจ
220.5
220.5
181.5
97.75
500
8
40208
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
243.25
136
700
9
40209
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
150
101.5
500
10
40210
บัญชีบัณฑิต
330
153.75
700
11
40211
บัญชีบัณฑิต
172
148
500
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
202.75
143
700
2
40302
เทคโนโลยีอาหาร
308.75
151
700
3
40303
ทรัพยากรประมง
220
147.25
700
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
230.5
230.5
247.75
125.25
700
2
40402
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
173.75
141.25
500
3
40403
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
179.5
179.5
218.25
100.75
500
4
40404
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
218.5
179.25
700
5
40405
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
6
40406
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
170.25
170.25
254
145
500
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
337
337
319.5
155.5
700
2
50102
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
136.75
128.75
500
3
50103
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
251
162.75
700
4
50104
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
147
105.5
500
5
50105
การบัญชี
331.5
133.25
700
6
50106
การบัญชี
162.75
105
500
7
50107
การตลาด
255.75
137
700
8
50108
การตลาด
154
111.5
500
9
50109
การจัดการการท่องเที่ยว
219.25
139
700
10
50110
การจัดการการท่องเที่ยว
178.75
101.25
500
11
50111
การจัดการการท่องเที่ยว
217.25
102.75
500
12
50112
การจัดการรัฐกิจ
196.75
158.5
700
13
50113
การจัดการรัฐกิจ
183.5
112
500
14
50114
การจัดการรัฐกิจ
178.25
88.75
500
15
50115
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
274.75
138
700
16
50116
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
198.25
127
500
17
50117
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
198.25
127
500
18
50118
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
167.75
167.75
700
19
50119
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
132.25
98
500
20
50120
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
132.25
98
500
21
50121
การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
254.5
169.5
700
22
50122
การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
150.75
127
500
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรมศาสตร์
272
203
700
2
50202
สถาปัตยกรรมศาสตร์
214
112
500