รายละเอียดสำหรับผู้ผ่านคัดเลือก
ข้อมูลผลการคัดเลือกวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
แบบฟอร์มต่างๆ
  -แบบฟอร์มตรวจร่างกาย ม.สงขลานครินทร์ (นำมายื่นวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา)
  -(คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่) | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย | รายงานการตรวจตาบอดสี | รายงานการตรวจความบกพร่องการได้ยิน
  -(คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่) | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย | รายงานการตรวจตาบอดสี
  -(คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่) | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย | รายงานการตรวจตาบอดสี
  -(คณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่) | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย | รายงานการตรวจตาบอดสี | รายงานการตรวจความบกพร่องการได้ยิน
  -(คณะสัตวแพทศาสตร์ หาดใหญ่) | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย | รายงานการตรวจตาบอดสี