คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ ผู้สมัครที่อยู่กลุ่ม1 การเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำของกลุ่ม1 ให้ดูเฉพาะอันดับการเลือกที่ 1 เท่านั้น อันดับการเลือกถัดไปให้เปรียบเทียบกับ สูง-ต่ำของกลุ่ม 2
ลำดับ รหัส สาขา กลุ่ม 1
( สาขาที่เลือกอันดับ 1 )
กลุ่ม 2
เต็ม
สูงสุด ต่ำสุด   สูงสุด ต่ำสุด  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
465.5
303
344
234.25
700
2
10102
วิศวกรรมเครื่องกล
338.25
242.25
700
3
10103
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
339.25
339.25
700
4
10104
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
300.25
259.75
700
5
10105
วิศวกรรมการผลิต
700
6
10106
วิศวกรรมเคมี
333.25
259
700
7
10107
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
700
8
10108
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
340
263
384
304
700
9
10109
วิศวกรรมอุตสาหการ
700
10
10110
วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
293.25
293.25
700
11
10111
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
346
346
700
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
วิทยาศาสตร์
259.25
224
332
216.75
700
2
10201
ฟิสิกส์
358.5
358.5
331.25
209
700
3
10202
ชีววิทยา
365.5
225.5
338.5
271.5
700
4
10203
วิทยาการคอมพิวเตอร์
327.5
238.25
700
5
10204
คณิตศาสตร์
288
211.5
303.25
244.75
700
6
10205
เคมี
305
210
347.5
246.25
700
7
10206
จุลชีววิทยา
261.5
211
302
249
700
8
10207
สถิติ
372
199
700
9
10208
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
281.5
184.5
700
10
10209
เทคโนโลยีชีวภาพ
276.75
195.75
700
11
10210
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
281
162
700
12
10211
เคมี-ชีววิทยาประยุกต์
313.75
210
700
13
10212
วัสดุศาสตร์
227.25
153
700
คณะแพทยศาสตร์
1
10301
แพทยศาสตร์
546.25
437.5
520.75
416
700
2
10302
กายภาพบำบัด
301.25
301.25
347.5
289.5
700
3
10303
รังสีเทคนิค
367.75
314.25
394.5
351.5
700
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
พยาบาลศาสตร์
331
242.25
345.75
266.25
700
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
275.75
148.75
700
2
10502
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
230.3
170.4
500
3
10503
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
223
223
267.25
214.25
700
4
10504
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
227.25
194.85
500
5
10505
บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)
384.5
203.5
700
6
10506
บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)
218
196.85
257.85
167.5
500
7
10507
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
247.25
177
700
8
10508
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
187.225
187.225
261.825
205.625
500
9
10509
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
187.225
187.225
261.825
205.625
500
10
10510
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
284.25
284.25
268.25
201
700
11
10511
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
289.825
198.625
500
12
10512
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
289.825
198.625
500
13
10513
บัญชีบัณฑิต
307.75
221.25
334.5
244.75
700
14
10514
บัญชีบัณฑิต
245.55
157.8
292.7
206.7
500
15
10515
รัฐประศาสนศาสตร์
297.75
211
700
16
10516
รัฐประศาสนศาสตร์
256
219.375
260.6
221.55
500
17
10517
รัฐประศาสนศาสตร์
256
219.375
260.6
221.55
500
18
10518
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
281.75
251
341.75
227.5
700
19
10519
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
235.75
198.6
500
20
10520
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)
227.5
227.5
236.25
129
700
21
10521
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)
226.8
163.4
247.25
164.05
500
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
เกษตรศาสตร์
271
167
700
2
10602
สัตวศาสตร์
227
227
390.5
210.5
700
3
10603
วาริชศาสตร์
299.5
187.5
700
คณะเภสัชศาสตร์
1
10701
เภสัชกรรมอุตสาหการ
370.75
275.75
400.25
348.25
700
2
10702
การบริบาลทางเภสัชกรรม
436
316.5
412.5
384.5
700
คณะทันตแพทยศาสตร์
1
10801
ทันตแพทยศาสตร์
533
412
420.25
400.5
700
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
315.25
210
303.25
224.75
700
2
10902
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
232.75
153.5
700
3
10903
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
343.5
194.25
700
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
280.1
168.8
500
2
11002
ภาษาไทยประยุกต์
280.1
168.8
500
3
11003
ภาษาอังกฤษ
321.8
244.45
334.4
263.3
500
4
11004
ภาษาอังกฤษ
321.8
244.45
334.4
263.3
500
5
11005
ภาษาจีน
266.175
195.15
270.425
172.55
500
6
11006
ภาษาจีน
266.175
195.15
270.425
172.55
500
7
11007
ภาษาจีน (3+1)
278.2
209.275
267.1
183
500
8
11008
ภาษาจีน (3+1)
278.2
209.275
267.1
183
500
9
11009
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
194.675
176.55
500
10
11010
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
194.675
176.55
500
11
11011
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
255.6
162.65
500
12
11012
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
254.65
199.2
500
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
301.75
259
383.5
276.75
700
2
11102
นิติศาสตร์
280.1
280.1
262.1
207.9
500
3
11103
นิติศาสตร์
278.625
179.7
338.275
258.675
500
4
11104
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
269.75
193
700
5
11105
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
207.5
173.85
500
6
11106
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
256.25
204.725
500
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
230.5
230.5
291
196
700
2
11202
เศรษฐศาสตร์
306.75
134.4
500
3
11203
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
195.25
179
700
4
11204
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
202.05
154.05
500
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
295.25
210
375.75
257.25
700
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
315.25
241.75
387
290.5
700
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
280.25
280.25
253.25
189
700
2
11502
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
205.9
128.7
500
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
11601
สัตวแพทยศาสตร์
354.25
332
396
373.25
700
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
1
11701
วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (นานาชาติ)
215.25
187.25
700
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
คณิตศาสตร์
292.5
227.25
297.25
255.75
700
2
20102
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
256
211
261.5
219.25
700
3
20103
เคมี
242
181.25
700
4
20104
ชีววิทยา
272.5
230.25
274.25
218.5
700
5
20105
ฟิสิกส์
261
169.75
700
6
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
217
217
215.5
177.75
700
7
20107
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
214.425
176.35
500
8
20108
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
214.425
176.35
500
9
20109
พลศึกษา
700
10
20110
พลศึกษา
237.875
237.875
500
11
20111
พลศึกษา
237.875
237.875
500
12
20112
สุขศึกษา
227.75
185.75
700
13
20113
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
214.75
196
700
14
20114
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
197.95
168.85
500
15
20115
ศิลปศึกษา
224
191.25
700
16
20116
ศิลปศึกษา
215.525
183.65
500
17
20117
ศิลปศึกษา
215.525
183.65
500
18
20118
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
342
220.25
700
19
20119
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
237.425
203.825
500
20
20120
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
237.425
203.825
500
21
20121
ภาษาไทย
210.7
205.5
204.5
194.75
500
22
20122
ภาษาไทย
259.525
246.85
292.8
251.475
500
23
20123
ภาษาอังกฤษ
324.75
324.75
320
292
700
24
20124
ภาษาอังกฤษ
253.6
203.25
500
25
20125
ภาษาอังกฤษ
290.675
230.2
290.35
249.825
500
26
20126
จิตวิทยาคลินิก
328.25
307.5
700
27
20127
จิตวิทยาคลินิก
500
28
20128
การศึกษาปฐมวัย
235
212.5
700
29
20129
การศึกษาปฐมวัย
217.1
164.25
258.275
212.925
500
30
20130
การศึกษาปฐมวัย
217.1
164.25
258.275
212.925
500
31
20131
สังคมศึกษา
284.75
210.5
700
32
20132
สังคมศึกษา
207.65
180
500
33
20133
สังคมศึกษา
189.35
189.35
219.4
217.775
500
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
231.25
145
700
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
285.5
143
700
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
204.25
141.75
700
4
20204
คณิตศาสตร์ประยุกต์
227.5
227.5
208.25
171.25
700
5
20205
เคมี - ชีววิทยา
222
157.5
700
6
20206
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
286.5
179
700
7
20207
เคมีอุตสาหกรรม
240.25
121.25
700
8
20208
ฟิสิกส์
209.25
112.25
700
9
20209
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
269
191
700
10
20210
เทคโนโลยีการประมง
212.25
133.75
700
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
180.75
127
700
2
20302
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
167.9
111.95
500
3
20303
บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
179.75
135.75
700
4
20304
บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
183.5
103.15
500
5
20305
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
189
138.5
700
6
20306
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
164.75
95.05
500
7
20307
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
201.5
158.75
700
8
20308
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
204.35
134.35
500
9
20309
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
204.35
134.35
500
10
20310
ภาษาและวรรณคดีไทย
181.825
159
217.75
160.35
500
11
20311
ภาษาและวรรณคดีไทย
181.825
159
217.75
160.35
500
12
20312
ภาษาจีน
229.075
133.275
500
13
20313
ภาษาจีน
229.075
133.275
500
14
20314
ภาษามลายู
220.25
109
700
15
20315
ภาษามลายู
219.6
85.85
500
16
20316
ภาษามลายู
219.6
85.85
500
17
20317
มลายูศึกษา
153.75
142.25
700
18
20318
มลายูศึกษา
140.7
104.5
500
19
20319
มลายูศึกษา
140.7
104.5
500
20
20320
ภาษาอังกฤษ
161.85
161.85
250.05
227.775
500
21
20321
ภาษาอังกฤษ
161.85
161.85
250.05
227.775
500
22
20322
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
161.25
144.75
700
23
20323
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
202.65
102.6
500
24
20324
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
202.65
102.6
500
25
20325
ภาษาเกาหลี
196.85
196.85
278.575
148.4
500
26
20326
ภาษาเกาหลี
196.85
196.85
278.575
148.4
500
27
20327
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาฝรั่งเศส)
223.35
102.025
500
28
20328
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาฝรั่งเศส)
223.35
102.025
500
29
20329
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาเยอรมัน)
173.525
173.525
500
30
20330
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาเยอรมัน)
173.525
173.525
500
31
20331
ประวัติศาสตร์
210.25
119.25
700
32
20332
ประวัติศาสตร์
219.275
91.75
500
33
20333
ประวัติศาสตร์
219.275
91.75
500
34
20334
ภูมิศาสตร์
174.5
127.5
700
35
20335
พัฒนาสังคม
193.25
130.75
700
36
20336
พัฒนาสังคม
189.025
129.025
500
37
20337
พัฒนาสังคม
189.025
129.025
500
38
20338
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
211.5
211.5
219.5
201.25
700
39
20339
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
235.35
159.5
500
40
20340
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
235.35
159.5
500
41
20341
ภาษาญี่ปุ่น
216.75
146.25
700
42
20342
ภาษาญี่ปุ่น
253.475
147.15
500
43
20343
ภาษาญี่ปุ่น
253.475
147.15
500
44
20344
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
700
45
20345
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
195.3
166.25
500
46
20346
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
195.3
166.25
500
47
20347
การจัดการสารสนเทศ
148.25
148.25
700
48
20348
การจัดการสารสนเทศ
141.95
141.95
500
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
700
2
20402
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
110.55
104.85
500
3
20403
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
168.65
127
500
4
20404
อิสลามศึกษา
182.25
135.5
700
5
20405
อิสลามศึกษา
144.75
103.7
500
6
20406
อิสลามศึกษา
157.1
90.825
500
7
20407
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
180
161.25
700
8
20408
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
151.95
109.5
500
9
20409
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
151.85
117.875
500
10
20410
กฎหมายอิสลาม
700
11
20411
กฎหมายอิสลาม
168.8
110.5
500
12
20412
กฎหมายอิสลาม
131.35
118.7
500
13
20413
การสอนอิสลามศึกษา
212.5
184
700
14
20414
การสอนอิสลามศึกษา
152.25
152.25
172.45
151.85
500
15
20415
การสอนอิสลามศึกษา
204.35
204.35
244.075
160.125
500
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
166
144.5
700
2
20502
ทัศนศิลป์
261.925
261.925
155.05
115.25
500
3
20503
ทัศนศิลป์
261.925
261.925
155.05
115.25
500
4
20504
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
209.5
142
700
5
20505
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
126.8
96.4
500
6
20506
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
126.8
96.4
500
7
20507
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
207.75
158.75
700
8
20508
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
169.65
169.65
208.75
141.9
500
9
20509
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
169.65
169.65
208.75
141.9
500
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
214.75
144.75
700
2
20602
นิเทศศาสตร์
187.325
107.6
500
3
20603
นิเทศศาสตร์
187.325
107.6
500
4
20604
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
176.5
136
700
5
20605
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
168.1
115.7
500
6
20606
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
178.25
91.575
500
7
20607
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
179.25
123.25
700
8
20608
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
242.35
83.5
500
9
20609
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
242.35
83.5
500
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
253.5
176.75
700
2
20702
การปกครอง
169.4
169.4
217.775
172.05
500
3
20703
การปกครอง
169.4
169.4
217.775
172.05
500
4
20704
การปกครองท้องถิ่น
226.5
167
700
5
20705
การปกครองท้องถิ่น
254.425
168.625
500
6
20706
การปกครองท้องถิ่น
254.425
168.625
500
7
20707
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
252.5
149.75
700
8
20708
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
259.55
136.475
500
9
20709
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
259.55
136.475
500
10
20710
นโยบายสาธารณะ
252.75
157.75
700
11
20711
นโยบายสาธารณะ
162.85
148.05
500
12
20712
นโยบายสาธารณะ
162.85
148.05
500
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
20801
พยาบาลศาสตร์
220.25
220.25
306
221.5
700
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
190.5
190.5
700
2
30102
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
123.9
123.9
500
3
30103
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
214.15
170.95
500
4
30104
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
700
5
30105
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
6
30106
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
252.05
252.05
217.375
217.375
500
7
30107
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
700
8
30108
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
9
30109
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
214.25
165.25
700
2
30202
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
212.55
114.2
500
3
30203
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
214.4
214.4
208.2
107.55
500
4
30204
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
189.25
148
700
5
30205
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
500
6
30206
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
213.925
116.025
500
7
30207
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
206
202
700
8
30208
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
153.35
153.35
500
9
30209
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
195.575
127.6
500
10
30210
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
700
11
30211
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
171.45
171.45
500
12
30212
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
163.25
133.2
500
13
30213
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
234
234
700
14
30214
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
500
15
30215
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
254.325
134.15
500
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
700
2
30302
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
227
227
255
133
700
3
30303
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
164.5
145.25
700
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
การคอมพิวเตอร์
244
130.25
700
2
30502
การคอมพิวเตอร์
210.3
128.1
500
3
30503
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
288.5
161.5
700
4
30504
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
177.7
118.4
500
5
30505
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
224.2
128.5
500
6
30506
วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
334.25
185.25
700
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
การจัดการงานวิศวกรรม
215.5
146
700
2
40102
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
220.75
140.25
700
3
40103
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
160.75
148.5
700
4
40104
เทคโนโลยีสารสนเทศ
270.25
147.75
700
5
40105
เทคโนโลยีสารสนเทศ
162.2
98
500
6
40106
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
167.75
124.75
700
7
40107
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
229.25
171.5
700
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
189.25
141.75
700
2
40202
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
176.55
94.4
500
3
40203
การจัดการธุรกิจ
164
112
700
4
40204
การจัดการธุรกิจ
187.75
104.85
500
5
40205
การจัดการธุรกิจ
195.6
92.8
500
6
40206
การจัดการรัฐกิจ
162
150.5
700
7
40207
การจัดการรัฐกิจ
176.3
116.55
500
8
40208
การจัดการรัฐกิจ
207.725
132.275
500
9
40209
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
164.75
148.75
700
10
40210
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
162.95
126.85
500
11
40211
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
242.325
101.225
500
12
40212
บัญชีบัณฑิต
254.75
142
700
13
40213
บัญชีบัณฑิต
190.85
118.65
500
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
227.25
181.75
700
2
40302
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
165.25
133.65
500
3
40303
เทคโนโลยีอาหาร
260.25
160.75
700
4
40304
ทรัพยากรประมง
255.5
116.5
700
5
40305
ทรัพยากรประมง
157.7
117.6
500
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
169.5
169.5
700
2
40402
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
142.65
108.1
500
3
40403
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
184.2
184.2
230.725
132.1
500
4
40404
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
217.75
122.5
700
5
40405
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
201.05
109.85
500
6
40406
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
215.125
215.125
258.25
106.9
500
7
40407
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
243.5
167.75
700
8
40408
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
500
9
40409
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
500
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การจัดการรัฐกิจ
174.25
156.5
700
2
50102
การจัดการรัฐกิจ
199.8
107.1
500
3
50103
การจัดการรัฐกิจ
228.075
111.525
500
4
50104
บัญชีบัณฑิต
266.75
117.25
700
5
50105
บัญชีบัณฑิต
235.65
86.9
500
6
50106
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
185.5
185.5
700
7
50107
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
500
8
50108
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
258.25
117.425
500
9
50109
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
193.5
122.75
700
10
50110
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
188.1
188.1
500
11
50111
การตลาด
204.75
134
700
12
50112
การตลาด
182.85
108.2
500
13
50113
ธุรกิจดิจิทัล
177
167.25
700
14
50114
ธุรกิจดิจิทัล
173.1
173.1
500
15
50115
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
209
110
700
16
50116
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
256.425
112.85
500
17
50117
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
256.425
112.85
500
18
50118
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
275.25
193
700
19
50119
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
185.85
185.85
129.15
123.1
500
20
50120
การจัดการการท่องเที่ยว
189
148
700
21
50121
การจัดการการท่องเที่ยว
163.35
103.55
500
22
50122
การจัดการการท่องเที่ยว
175.55
132
500
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรม
226
226
311
130.75
700
2
50202
สถาปัตยกรรม
202.8
129.35
500