คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ ผู้สมัครที่อยู่กลุ่ม1 การเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำของกลุ่ม1 ให้ดูเฉพาะอันดับการเลือกที่ 1 เท่านั้น อันดับการเลือกถัดไปให้เปรียบเทียบกับคะแนน สูง-ต่ำของกลุ่ม 2
ลำดับ รหัส สาขา กลุ่ม 1
( สาขาที่เลือกอันดับ 1 )
กลุ่ม 2
เต็ม
สูงสุด ต่ำสุด   สูงสุด ต่ำสุด  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
331
271.5
389.5
220.5
700
2
10102
วิศวกรรมเครื่องกล
295.75
295.75
389.75
389.75
700
3
10103
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
304.25
292.5
700
4
10104
วิศวกรรมการผลิต
700
5
10105
วิศวกรรมเคมี
241.25
224.25
357.75
238.75
700
6
10106
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
297.5
297.5
700
7
10107
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
321
321
363.25
241
700
8
10108
วิศวกรรมอุตสาหการ
294.75
294.75
700
9
10109
วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
700
10
10110
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
269.25
249.5
700
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
วิทยาศาสตร์
286.75
210.5
316.75
181.25
700
2
10201
ฟิสิกส์
457.25
457.25
249.25
199.75
700
3
10202
ชีววิทยา
319
169.25
700
4
10203
วิทยาการคอมพิวเตอร์
259.5
259.5
313
174
700
5
10204
คณิตศาสตร์
267.5
245
290.75
188.25
700
6
10205
เคมี
312.25
195.75
700
7
10206
จุลชีววิทยา
254.5
254.5
310.25
209.5
700
8
10207
สถิติ
249
249
253.25
239.75
700
9
10208
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
215
212.25
700
10
10209
เทคโนโลยีชีวภาพ
273.25
273.25
700
11
10210
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
700
12
10211
เคมี-ชีววิทยาประยุกต์
287.25
175.75
700
13
10212
วัสดุศาสตร์
206.5
205.25
700
คณะแพทยศาสตร์
1
10301
แพทยศาสตร์
517.25
433.5
528.25
396.25
700
2
10302
กายภาพบำบัด
343.5
260.25
700
3
10303
รังสีเทคนิค
320
283.25
381.25
326
700
4
10304
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
296.75
296.75
367.5
292
700
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
พยาบาลศาสตร์
325.25
236.25
326.25
257.25
700
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
244.25
188.5
700
2
10502
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
172.875
172.875
185.375
135.875
500
3
10503
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
320.25
212
256
228.25
700
4
10504
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
213.875
150.375
500
5
10505
บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)
211.5
211.5
269.25
220.75
700
6
10506
บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)
204.625
108.625
500
7
10507
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
282.75
201
700
8
10508
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
205.375
170.625
209.625
169.375
500
9
10509
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
205.375
170.625
209.625
169.375
500
10
10510
การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
254.5
167
700
11
10511
การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
203.5
124.125
500
12
10512
การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
203.5
124.125
500
13
10513
บัญชีบัณฑิต
289.25
210.25
364
253.5
700
14
10514
บัญชีบัณฑิต
227.875
175
242
166.25
500
15
10515
รัฐประศาสนศาสตร์
253.5
203.25
700
16
10516
รัฐประศาสนศาสตร์
206.125
206.125
246.25
178.75
500
17
10517
รัฐประศาสนศาสตร์
206.125
206.125
246.25
178.75
500
18
10518
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
268
227.25
700
19
10519
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
180.25
180.25
233.75
168.375
500
20
10520
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)
224.5
172.5
700
21
10521
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)
188.25
115.5
500
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
เกษตรศาสตร์
216.25
216.25
239.25
126.25
700
2
10602
สัตวศาสตร์
267.75
207
700
3
10603
วาริชศาสตร์
296
161
700
4
10604
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
231.5
138.5
700
5
10605
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
186.75
143.125
500
6
10606
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
163
152.875
500
คณะเภสัชศาสตร์
1
10701
เภสัชกรรมอุตสาหการ
324.75
273.25
383
311.25
700
2
10702
การบริบาลทางเภสัชกรรม
345.5
268.25
381.25
350.5
700
คณะทันตแพทยศาสตร์
1
10801
ทันตแพทยศาสตร์
432.75
352
455.25
382
700
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
277.75
236.5
302.75
226.5
700
2
10902
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
262.75
156.5
700
3
10903
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
246
154.75
700
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
210.75
161.125
500
2
11002
ภาษาไทยประยุกต์
210.75
161.125
500
3
11003
ภาษาอังกฤษ
256.25
192.75
270.5
207.375
500
4
11004
ภาษาอังกฤษ
256.25
192.75
270.5
207.375
500
5
11005
ภาษาจีน
235.5
235.5
247.5
201.625
500
6
11006
ภาษาจีน
235.5
235.5
247.5
201.625
500
7
11007
ภาษาจีน (3+1)
205.375
183.375
500
8
11008
ภาษาจีน (3+1)
205.375
183.375
500
9
11009
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
500
10
11010
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
500
11
11011
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
225.25
149.125
500
12
11012
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
225.25
149.125
500
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
299
233
347
279.75
700
2
11102
นิติศาสตร์
240.25
185.5
500
3
11103
นิติศาสตร์
240.75
174.875
246.25
205.75
500
4
11104
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
252.75
191.25
700
5
11105
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
180.625
106.625
500
6
11106
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
195.875
146
500
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
283.25
223.75
700
2
11202
เศรษฐศาสตร์
150.25
150.25
236.375
145.875
500
3
11203
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
700
4
11204
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
500
5
11205
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
193
157.875
500
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
327.5
211
340.25
257
700
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
342.5
253.75
370.75
274.75
700
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
291.25
178.5
700
2
11502
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
266.625
112.875
500
3
11503
วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง
235.5
127
700
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
11601
สัตวแพทยศาสตร์
324
290.75
363.75
345
700
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
คณิตศาสตร์
295.75
230.5
261.5
222.5
700
2
20102
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
252.5
199.75
700
3
20103
เคมี
219.5
219.5
261.75
164.25
700
4
20104
ชีววิทยา
274.75
262.75
349.25
223
700
5
20105
ฟิสิกส์
231
167.5
700
6
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
219.5
164.75
700
7
20107
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
139.875
105.25
500
8
20108
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
139.875
105.25
500
9
20109
พลศึกษา
229
187
700
10
20110
พลศึกษา
169
129.375
500
11
20111
พลศึกษา
169
129.375
500
12
20112
สุขศึกษา
216
188.5
700
13
20113
สุขศึกษา
145.25
106
500
14
20114
สุขศึกษา
184
133.625
500
15
20115
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
193.5
155.25
700
16
20116
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
149
134.5
500
17
20117
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
149
134.5
500
18
20118
ศิลปศึกษา
243.75
178
700
19
20119
ศิลปศึกษา
153.25
107
500
20
20120
ศิลปศึกษา
153.25
107
500
21
20121
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
240.25
194.5
700
22
20122
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
188.75
188.75
159.875
127.125
500
23
20123
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
188.75
188.75
159.875
127.125
500
24
20124
ภาษาไทย
223.75
220.25
241.5
240.5
700
25
20125
ภาษาไทย
174.125
160.5
500
26
20126
ภาษาไทย
197.25
174.125
209.75
165.125
500
27
20127
ภาษาอังกฤษ
261.5
250
287.5
243.75
700
28
20128
ภาษาอังกฤษ
190.875
164.375
191.375
141.375
500
29
20129
ภาษาอังกฤษ
264.25
184.25
236.125
186.75
500
30
20130
จิตวิทยาคลินิก
238.75
238.75
280.75
234.25
700
31
20131
จิตวิทยาคลินิก
500
32
20132
การประถมศึกษา
299.25
222.25
233
216.75
700
33
20133
การประถมศึกษา
150.375
150.375
203
166.5
500
34
20134
การประถมศึกษา
150.375
150.375
203
166.5
500
35
20135
สังคมศึกษา
246.5
217
700
36
20136
สังคมศึกษา
158.875
158.875
500
37
20137
สังคมศึกษา
185
155.5
500
38
20138
การศึกษาปฐมวัย
256.25
214
700
39
20139
การศึกษาปฐมวัย
168.5
144.125
500
40
20140
การศึกษาปฐมวัย
168.5
144.125
500
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
198.25
125.5
700
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
187.5
137
700
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
190.25
117.25
700
4
20204
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
251.5
251.5
220.75
124.25
700
5
20205
เคมี - ชีววิทยา
236
236
240
123.75
700
6
20206
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
243.5
147
700
7
20207
เคมีอุตสาหกรรมสีเขียว
235.75
151.5
700
8
20208
ฟิสิกส์
210.75
138.75
700
9
20209
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
303.25
158
700
10
20210
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง
210.25
123
700
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ภูมิศาสตร์
203
122.5
700
2
20302
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
163.75
135.25
700
3
20303
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
500
4
20304
บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
214
137.75
700
5
20305
บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
500
6
20306
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
147
136
700
7
20307
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
184.875
124.875
500
8
20308
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
133.125
115.75
500
9
20309
พัฒนาสังคม
180
146.5
700
10
20310
พัฒนาสังคม
147.875
78.875
500
11
20311
พัฒนาสังคม
147.875
78.875
500
12
20312
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
212.75
199.5
700
13
20313
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
163.625
110
500
14
20314
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
163.625
110
500
15
20315
การจัดการสารสนเทศ
146.375
86.625
500
16
20316
การจัดการสารสนเทศ
146.375
86.625
500
17
20317
ภาษาจีน
185.875
85.25
500
18
20318
ภาษาเกาหลี
178.875
87.625
500
19
20319
ภาษาญี่ปุ่น
182.375
117.125
500
20
20320
ภาษาญี่ปุ่น
182.375
117.125
500
21
20321
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
139.625
139.625
500
22
20322
ภาษาอังกฤษ
208.75
150.125
208.125
159.25
500
23
20323
ภาษาอังกฤษ
208.75
150.125
208.125
159.25
500
24
20324
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาฝรั่งเศส)
173.25
113.125
500
25
20325
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาฝรั่งเศส)
173.25
113.125
500
26
20326
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาเยอรมัน)
140.25
140.25
500
27
20327
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาเยอรมัน)
140.25
140.25
500
28
20328
ประวัติศาสตร์
172
120.75
700
29
20329
ประวัติศาสตร์
147.25
98.625
500
30
20330
ประวัติศาสตร์
147.25
98.625
500
31
20331
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
196
161.25
700
32
20332
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
500
33
20333
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
500
34
20334
ภาษามลายูและมลายูศึกษา
121.75
90
500
35
20335
ภาษามลายูและมลายูศึกษา
121.75
90
500
36
20336
ภาษาและวรรณคดีไทย
136.375
89
500
37
20337
ภาษาและวรรณคดีไทย
136.375
89
500
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
130.25
130.25
700
2
20402
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
145.875
145.875
500
3
20403
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
145.875
145.875
500
4
20404
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
208
132.5
700
5
20405
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
128.25
106.125
500
6
20406
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
128.25
106.125
500
7
20407
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
169.75
133.75
700
8
20408
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
104.125
100.25
500
9
20409
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
104.125
100.25
500
10
20410
การสอนอิสลามศึกษา
197.75
170.75
700
11
20411
การสอนอิสลามศึกษา
125.875
112.5
500
12
20412
การสอนอิสลามศึกษา
125.875
112.5
500
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
202
121
700
2
20502
ทัศนศิลป์
143.125
97.875
500
3
20503
ทัศนศิลป์
153.125
64.375
500
4
20504
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
225.75
110.5
700
5
20505
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
135.5
135.5
500
6
20506
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
184.625
168
500
7
20507
ออกแบบแฟชั่น
264.25
155.5
700
8
20508
ออกแบบแฟชั่น
157.125
93.25
500
9
20509
ออกแบบแฟชั่น
143.625
92.25
500
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
212.25
133.5
700
2
20602
นิเทศศาสตร์
150.25
110.25
500
3
20603
นิเทศศาสตร์
150.25
110.25
500
4
20604
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
205.5
119.75
700
5
20605
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
163.5
101.125
500
6
20606
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
163.5
101.125
500
7
20607
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
169.75
132.5
700
8
20608
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
158
84.375
500
9
20609
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
158
84.375
500
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
251.5
223
700
2
20702
การปกครอง
191.625
119.875
500
3
20703
การปกครอง
191.625
119.875
500
4
20704
การปกครองท้องถิ่น
210.5
181.5
700
5
20705
การปกครองท้องถิ่น
178.375
106.125
500
6
20706
การปกครองท้องถิ่น
178.375
106.125
500
7
20707
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
278
217.75
700
8
20708
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
173.125
173.125
205.5
173
500
9
20709
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
173.125
173.125
205.5
173
500
10
20710
นโยบายสาธารณะ
700
11
20711
นโยบายสาธารณะ
136.875
136.875
500
12
20712
นโยบายสาธารณะ
136.875
136.875
500
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
20801
พยาบาลศาสตร์
254.75
233.25
700
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
195.75
185
700
2
30102
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
500
3
30103
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
171
145.625
500
4
30104
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
216.25
216.25
700
5
30105
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
6
30106
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
7
30107
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
700
8
30108
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
161.5
161.5
500
9
30109
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
222.5
151.5
700
2
30202
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
500
3
30203
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
167.75
112.75
500
4
30204
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
182
177.75
700
5
30205
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
500
6
30206
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
121.875
115.125
500
7
30207
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
127.25
127.25
700
8
30208
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
500
9
30209
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
151.875
151.875
500
10
30210
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
700
11
30211
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
500
12
30212
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
123.375
123.375
500
13
30213
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
201
170.25
700
14
30214
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
188.625
106.75
500
15
30215
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
168.75
168.75
500
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
700
2
30302
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
500
3
30303
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
157.75
157.75
500
4
30304
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
237.5
151.75
700
5
30305
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
500
6
30306
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
291.25
137
700
7
30307
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
158
158
500
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
การคอมพิวเตอร์
237.5
101.5
700
2
30502
การคอมพิวเตอร์
91.25
91.25
500
3
30503
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
700
4
30504
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
111.625
111.625
500
5
30505
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
213.5
145.375
500
6
30506
วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
223.25
177.25
700
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
การจัดการงานวิศวกรรม
216.75
136.75
700
2
40102
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
234.25
135
700
3
40103
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
209.25
159
700
4
40104
เทคโนโลยีสารสนเทศ
217.75
129.25
700
5
40105
เทคโนโลยีสารสนเทศ
219.875
139.625
500
6
40106
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
700
7
40107
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
252.75
168
700
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
181.5
181.5
700
2
40202
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
500
3
40203
การจัดการธุรกิจ
700
4
40204
การจัดการธุรกิจ
151.875
126.375
500
5
40205
การจัดการธุรกิจ
196.375
119.375
500
6
40206
การจัดการรัฐกิจ
193.25
164.75
700
7
40207
การจัดการรัฐกิจ
153.375
103.625
500
8
40208
การจัดการรัฐกิจ
175
114.75
500
9
40209
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
197.75
144.75
700
10
40210
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
146.75
108.25
500
11
40211
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
152.875
152.875
500
12
40212
บัญชีบัณฑิต
241.25
134.25
700
13
40213
บัญชีบัณฑิต
180
113.875
500
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
175.25
135
700
2
40302
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
500
3
40303
เทคโนโลยีอาหาร
203.75
203.75
700
4
40304
ทรัพยากรประมง
205
205
700
5
40305
ทรัพยากรประมง
500
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
189.5
180.75
700
2
40402
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
3
40403
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
180.375
121.5
500
4
40404
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
210.5
162.25
700
5
40405
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
179.375
114.125
500
6
40406
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
206.125
128.125
500
7
40407
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
700
8
40408
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
500
9
40409
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
500
10
40410
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
223.25
223.25
700
11
40411
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
500
12
40412
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
500
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
185.25
136.5
700
2
50102
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
167.5
167.5
500
3
50103
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
700
4
50104
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
163
163
132.75
117.125
500
5
50105
บัญชีบัณฑิต
279.5
279.5
258
111.75
700
6
50106
บัญชีบัณฑิต
201.75
91.375
500
7
50107
การตลาด
223.75
120.25
700
8
50108
การตลาด
143.75
121.75
500
9
50109
การจัดการการท่องเที่ยว
178.75
126.5
700
10
50110
การจัดการการท่องเที่ยว
150
150
500
11
50111
การจัดการการท่องเที่ยว
169.375
130.875
500
12
50112
ธุรกิจดิจิทัล
184.5
156
700
13
50113
ธุรกิจดิจิทัล
500
14
50114
การจัดการรัฐกิจ
161.5
136.75
700
15
50115
การจัดการรัฐกิจ
110.625
110.625
500
16
50116
การจัดการรัฐกิจ
139.25
116.75
500
17
50117
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
207.5
120.25
700
18
50118
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
196
115.75
500
19
50119
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
196
115.75
500
20
50120
การออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม
700
21
50121
การออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม
500
22
50122
การออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม
500
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรม
237
237
246.25
141.75
700
2
50202
สถาปัตยกรรม
175
154.25
500