มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearinghouse (รอบที่ 3)
ประจำปีการศึกษา 2561
  
ผ่านคัดเลือก 2834
ลำดับ
รหัส
สาขา
จำนวน 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
คณะวิทยาศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
คณะวิทยาการจัดการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
2
3
คณะเภสัชศาสตร์
1
2
คณะทันตแพทยศาสตร์
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
2
3
คณะศิลปศาสตร์
1
2
3
4
5
6
คณะนิติศาสตร์
1
2
3
4
5
6
คณะเศรษฐศาสตร์
1
2
คณะการแพทย์แผนไทย
1
คณะเทคนิคการแพทย์
1
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
1
คณะศึกษาศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
คณะวิทยาการอิสลาม
1
2
3
4
5
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
2
3
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
2
3
คณะรัฐศาสตร์
1
2
3
4
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
2
3
คณะวิเทศศึกษา
1
2
3
4
5
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
2
3
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
2
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
2
3
4
5
6
7
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
2
3
4
5
6
7
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
2
3
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
2
3
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
2
3
4
5
6
7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)