คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดโครงการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาโดยการรับตรงร่วมกัน (Admission1) TCAS รอบ 3ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ ......
ลำดับ รหัส สาขา สูงสุด ต่ำสุด เต็ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
372.25
224
800
คณะวิทยาศาสตร์
1
10201
วิทยาศาสตร์
860.5
361.25
1600
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
พยาบาลศาสตร์
699.25
479.5
1300
2
10402
พยาบาลศาสตร์(ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)
628.5
496
1300
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
352.75
306.75
700
2
10502
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
479.75
400
900
3
10503
การตลาด
347.25
318.25
600
4
10504
การตลาด
398.25
348.25
900
5
10505
การเงิน
503.75
472.25
1000
6
10506
การเงิน
514.25
437.75
1000
7
10507
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
279.75
276.75
600
8
10508
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
395.75
352.25
900
9
10509
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
316.75
282.25
600
10
10510
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
439.5
362.75
900
11
10511
บัญชีบัณฑิต
391
369
700
12
10512
บัญชีบัณฑิต
431.5
419.5
900
13
10513
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
340.75
297.75
600
14
10514
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
455.75
416.25
900
15
10515
การจัดการไมซ์
300.75
300.75
600
16
10516
การจัดการไมซ์
338.25
321.5
900
17
10517
รัฐประศาสนศาสตร์
448.25
395.25
900
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
สัตวศาสตร์
587.25
390.25
1400
2
10602
วาริชศาสตร์
484.75
304
1400
3
10603
พืชศาสตร์
609.75
321.75
1600
4
10604
พัฒนาการเกษตร
597.5
323
1600
5
10605
การจัดการศัตรูพืช
220
141.5
900
6
10606
ปฐพีศาสตร์
284.5
170.25
900
คณะเภสัชศาสตร์
1
10701
เภสัชกรรมอุตสาหการ
754
714
1300
2
10702
การบริบาลทางเภสัชกรรม
795.25
740.5
1300
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
684.5
506
1600
2
10902
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
571.75
438.5
1600
3
10903
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
682.25
249.25
1600
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
405.25
252
600
2
11002
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
475.75
408.5
600
3
11003
สาขาวิชาภาษาจีน
619.75
453
900
4
11004
สาขาวิชาชุมชนศึกษา
600
5
11006
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
422.5
330.75
600
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
418.75
352.75
700
2
11102
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
383
264
700
3
11103
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
450.25
352.25
700
4
11104
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
370.5
229
700
5
11105
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
418.5
326.5
700
6
11106
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
343.25
226.5
700
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
398.25
339.25
800
2
11202
เศรษฐศาสตร์
800
3
11203
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
362.25
301.25
800
4
11204
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
295
295
800
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
629
510
1300
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
621.75
539.75
1100
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทย์ -คณิต
298.25
126.25
400
2
11502
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ศิลป์-คำนวณ
145.5
95
400
3
11503
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ศิลป์ ภาษา
239.5
122.5
400
4
11504
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ปวช
400
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
1
11701
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)
179.5
167
700
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
แขนงวิชาคณิตศาสตร์
668
520.5
1200
2
20102
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
545.5
458
1200
3
20103
แขนงวิชาเคมี
513.25
392.75
1200
4
20104
แขนงวิชาชีววิทยา
615.5
414.25
1200
5
20105
แขนงวิชาฟิสิกส์
495.25
397.5
1200
6
20106
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา
499.5
499.5
1400
7
20107
แขนงวิชาพลศึกษา
351.25
290.25
800
8
20108
แขนงวิชาสุขศึกษา
360
326.25
800
9
20109
แขนงวิชาการประถมศึกษา
574.25
517.75
1200
10
20110
แขนงวิชาการประถมศึกษา
553.75
553.75
1500
11
20111
แขนงวิชาศิลปศึกษา
358
358
800
12
20112
แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
539.25
458.5
1400
13
20113
แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
328.5
328.5
800
14
20114
แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
375.25
375.25
800
15
20115
แขนงวิชาภาษาไทย
445.25
380.5
900
16
20116
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
556
419
900
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
343.25
267
900
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
334.5
216
900
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
900
4
20204
คณิตศาสตร์ประยุกต์
371.75
214.5
900
5
20205
เคมี-ชีววิทยา
383.75
245.25
900
6
20206
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
331.75
184
900
7
20207
เคมีอุตสาหกรรม
325.5
243.5
900
8
20208
ฟิสิกส์
259
204.25
900
9
20209
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
334.5
216
900
10
20210
เทคโนโลยีการประมง
900
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ภูมิศาสตร์ (วท.บ.)
261
192.5
700
2
20302
การจัดการสารสนเทศ (วิทย์)
700
3
20303
การจัดการสารสนเทศ (ศิลป์คำนวณ)
700
4
20304
การจัดการสารสนเทศ (ปวช)
700
5
20305
เศรษฐศาสตร์ (วิทย์)
353
227.25
1000
6
20306
เศรษฐศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
1000
7
20307
ประวัติศาสตร์
346.75
87.25
600
8
20308
ปรัชญาและศาสนา
167.75
147
600
9
20309
สังคมสงเคราะห์
312.5
224
600
10
20310
พัฒนาสังคม
278
172
600
11
20311
ภาษาและวรรณคดีไทย
330.5
204
600
12
20312
ภาษาจีน
307.25
220.25
600
13
20313
ภาษาเกาหลี
347.75
229.5
600
14
20314
ภาษามลายู
287.25
198.25
600
15
20315
มลายูศึกษา
600
16
20316
ภาษาญี่ปุ่น
341.5
197.75
600
17
20317
ภาษาอาหรับ
262.25
262.25
600
18
20318
ภาษาอาหรับธุรกิจ
231.25
230.75
600
19
20319
ภาษาอังกฤษ
459.25
313.75
600
20
20320
ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส
289.25
225
600
21
20321
ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอรมัน
273.75
273.75
600
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
130.75
130.75
700
2
20402
อิสลามศึกษา
237.25
67.25
600
3
20403
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
185.25
86.25
700
4
20404
การสอนอิสลามศึกษา
330
208.75
900
5
20405
กฎหมายอิสลาม
142.25
65.25
600
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
211.5
169.5
900
2
20502
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
427
267
900
3
20503
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
415.25
218.75
900
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
295
154.5
600
2
20602
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
284.75
173.5
600
3
20603
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ วิทย
700
4
20604
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ ศิลป์
260.5
208.25
700
5
20605
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ ปวช
700
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
352.5
185.5
800
2
20702
การปกครองท้องถิ่น
370.25
216.75
800
3
20703
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
413.25
277.5
900
4
20704
นโยบายสาธารณะ
261
261
800
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
20801
พยาบาลศาสตร์ ปัตตานี
565.75
509.75
1300
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
225
95.5
300
2
30102
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
277
107
300
3
30103
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
233.75
105
300
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
222
43.25
300
2
30202
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
434.75
152.25
600
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (วิทย์ - คณิต)
800
2
30302
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (วิทย์ - คณิต)
237.5
130.25
800
3
30303
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (วิทย์-คณิต)
600
4
30304
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (ศิลป์-คำนวณ)
600
5
30305
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (ปวช.)
600
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (วิทย์ - คณิต)
255.75
159
500
2
30502
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (วิทย์-คณิต)
147.25
106
500
3
30503
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ศิลป์-คำนวณ)
500
4
30504
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ศิลป์-ภาษา)
500
5
30505
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ปวช.)
500
6
30506
การคอมพิวเตอร์ (วิทย์-คณิต)
227.75
99.25
500
7
30507
การคอมพิวเตอร์ (ศิลป์คำนวณ)
159.5
159.5
500
8
30508
การคอมพิวเตอร์ (ปวช.)
500
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
เทคโนโลยีสารสนเทศ
365.75
126.25
900
2
40102
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
284.75
136.25
900
3
40103
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
191.5
191.5
900
4
40104
การจัดการงานวิศวกรรม(วศ.บ.)
411.75
247.75
1200
5
40105
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
317.5
145
900
6
40106
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
900
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(วิทย์-คณิต)
257.75
150.5
600
2
40202
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(ศิลป์คำนวณ)
251.25
102.25
600
3
40203
บัญชีบัณฑิต (วิทย์-คณิต)
253.75
206.5
900
4
40204
บัญชีบัณฑิต (ศิลป์คำนวณ)
441
262.75
900
5
40205
พัฒนาธุรกิจ(วิทย์-คณิต)
274
274
900
6
40206
พัฒนาธุรกิจ(ศิลป์คำนวณ)
210.75
210.75
900
7
40207
พัฒนาธุรกิจ(ปวช)
900
8
40208
การจัดการรัฐกิจ
272.5
85.25
700
9
40209
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
317
122.25
900
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
900
2
40302
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรปวช
900
3
40303
ทรัพยากรประมง
268
268
900
4
40304
ทรัพยากรประมงปวช
900
5
40305
เทคโนโลยีอาหาร
219.75
188.25
900
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
355.5
101.5
700
2
40402
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
304.25
132
600
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50115
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (วิทย์)
171.75
83.5
600
2
50116
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลป์คำนวณ)
222.5
82
600
3
50117
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลป์ภาษา)
281.25
281.25
900
4
50118
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
800
5
50101
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (วิทย์)
208.75
208.75
900
6
50102
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (ศิลป์คำนวณ)
243.75
69.75
600
7
50103
การบัญชี (วิทย์)
442.25
143
900
8
50104
การบัญชี (ศิลป์คำนวณ)
240.75
137.75
600
9
50105
การตลาด (วิทย์)
900
10
50106
การตลาด (ศิลป์คำนวณ)
221
71
600
11
50107
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(วิทย์)
900
12
50108
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(ศิลป์คำนวณ)
175.75
136
600
13
50109
การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิทย์)
900
14
50110
การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ศิลป์คำนวณ)
192.5
192.5
600
15
50111
การจัดการ การท่องเที่ยว (วิทย์)
193.25
84
600
16
50112
การจัดการ การท่องเที่ยว (ศิลป์คำนวณ)
92.75
92.75
600
17
50113
การจัดการ การท่องเที่ยว (ศิลป์ภาษา/ท่องเที่ยว/โรงแรม)
900
18
50114
การจัดการรัฐกิจ
282.75
87
700
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรม (วิทย์)
523.75
450.5
1300
2
50202
สถาปัตยกรรม (ศิลป์คำนวณ)
401
146.5
900