คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดโครงการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาโดยการรับตรงร่วมกัน (Admission1) TCAS รอบ 3ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ คณะคิดจากทุกวิชารวมกันแล้วแปลงเป็น 100 คะแนน
ลำดับ รหัส สาขา สูงสุด ต่ำสุด เต็ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์สายสามัญ
36.7813
22.5313
100
2
10102
วิศวกรรมศาสตร์ปวช.
100
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
วิทยาศาสตร์
46.5469
14.6331
100
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
พยาบาลศาสตร์
50.3594
36.0469
100
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)พื้นฐานวิทย์
39.5543
36.09
100
2
10502
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)พื้นฐานศิลป์
40.7222
32.9311
100
3
10503
บริหารธุรกิจ (การตลาด)พื้นฐานวิทย์
47.7717
47.7717
100
4
10504
บริหารธุรกิจ (การตลาด)พื้นฐานศิลป์
48.1944
37.4033
100
5
10505
บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)พื้นฐานวิทย์
51.375
40.075
100
6
10506
บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)พื้นฐานศิลป์
40.875
36.188
100
7
10507
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)พื้นฐานวิทย์
36.1667
33.8333
100
8
10508
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)พื้นฐานศิลป์
45.9167
33.7089
100
9
10509
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)พื้นฐานวิทย์
56.125
56.125
100
10
10510
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)พื้นฐานศิลป์
44.8889
24.5
100
11
10511
บัญชีบัณฑิตพื้นฐานวิทย์
58.0186
48.3214
100
12
10512
บัญชีบัณฑิตพื้นฐานศิลป์
52.9722
45.0556
100
13
10513
รัฐประศาสนศาสตร์
50.0278
42
100
14
10514
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)พื้นฐานวิทย์
57.5217
45.48
100
15
10515
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)พื้นฐานศิลป์
53.2778
45.3478
100
16
10516
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)พื้นฐานวิทย์
100
17
10517
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)พื้นฐานศิลป์
38.7644
34.6667
100
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
เกษตรศาสตร์
36.6607
15.0714
100
2
10602
สัตวศาสตร์
37.0093
17.5893
100
3
10603
วาริชศาสตร์
31.9557
18.2679
100
คณะเภสัชศาสตร์
1
10701
เภสัชกรรมอุตสาหการ
55.7885
47.9423
100
2
10702
การบริบาลทางเภสัชกรรม
61.7308
54.7885
100
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
36.3438
25.2656
100
2
10902
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
25.0862
18.6094
100
3
10903
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
31.1719
31.1719
100
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
52.75
45.625
100
2
11002
ภาษาอังกฤษ
72.6467
60.875
100
3
11003
ภาษาจีน
71.125
52.9583
100
4
11004
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
100
5
11006
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
54.0037
39.6912
100
6
11007
ภาษาจีน (3+1)
59.875
46.73
100
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์พื้นฐานวิทย์-คณิต
57.4114
47.3214
100
2
11102
นิติศาสตร์พื้นฐานศิลป์-คำนวณ
61.8214
44.09
100
3
11103
นิติศาสตร์พื้นฐานศิลป์
64.8333
47.3333
100
4
11104
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)พื้นฐานวิทย์-คณิต
43.3214
26.1071
100
5
11105
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)พื้นฐานศิลป์-คำนวณ
46.0714
21.1786
100
6
11106
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)พื้นฐานศิลป์
54.2717
33.5
100
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
48.3
39.838
100
2
11202
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
35.0162
29.86
100
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
49.0385
33.2885
100
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
56.8864
34.8864
100
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)สายสามัญ
38.5714
37.09
100
2
11502
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)ปวช.
100
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
1
11701
วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (นานาชาติ)
22.7857
22.7857
100
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
คณิตศาสตร์
46.1923
32.9523
100
2
20102
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
40.475
28.775
100
3
20103
เคมี
37.1154
37.1154
100
4
20104
ชีววิทยา
38.9615
38.9615
100
5
20105
ฟิสิกส์
100
6
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษาพื้นฐานวิทย์
33.6923
31.7115
100
7
20107
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษาพื้นฐานศิลป์
100
8
20108
พลศึกษาพื้นฐานวิทย์
100
9
20109
พลศึกษาพื้นฐานศิลป์
57
38.7188
100
10
20110
สุขศึกษา
50.9375
35.2662
100
11
20111
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษาพื้นฐานวิทย์
39.75
34.4722
100
12
20112
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษาพื้นฐานศิลป์
41.2975
39.375
100
13
20113
ศิลปศึกษาพื้นฐานวิทย์
37.9033
37.9033
100
14
20114
ศิลปศึกษาพื้นฐานศิลป์
52.5
52.5
100
15
20115
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวพื้นฐานวิทย์
100
16
20116
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวพื้นฐานศิลป์
100
17
20117
ภาษาไทยพื้นฐานวิทย์
64.9722
46.6389
100
18
20118
ภาษาไทยพื้นฐานศิลป์
55.6678
47.1111
100
19
20119
ภาษาอังกฤษพื้นฐานวิทย์
65.1944
55.4167
100
20
20120
ภาษาอังกฤษพื้นฐานศิลป์
55.5
51.7922
100
21
20121
จิตวิทยาคลินิกพื้นฐานวิทย์
100
22
20122
จิตวิทยาคลินิกพื้นฐานศิลป์
100
23
20123
การศึกษาปฐมวัยพื้นฐานวิทย์
40.8562
38.3462
100
24
20124
การศึกษาปฐมวัยพื้นฐานศิลป์
51.2222
42.7778
100
25
20125
สังคมศึกษาพื้นฐานวิทย์
37.3077
37.3077
100
26
20126
สังคมศึกษาพื้นฐานศิลป์-คณิต
42.1091
36.2273
100
27
20127
สังคมศึกษาพื้นฐานศิลปศาสตร์
45.3136
37.5755
100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
100
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
100
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
100
4
20206
คณิตศาสตร์ประยุกต์
30.8
20.55
100
5
20207
เคมี - ชีววิทยา
41.838
24.675
100
6
20208
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
29.725
21.375
100
7
20209
เคมีอุตสาหกรรม
28.15
28.15
100
8
20210
ฟิสิกส์
100
9
20212
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
36.3
21.75
100
10
20216
เทคโนโลยีการประมง
100
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ภูมิศาสตร์
31.5714
19.1429
100
2
20302
การจัดการสารสนเทศพื้นฐานวิทย์
30.1786
30.1786
100
3
20303
การจัดการสารสนเทศพื้นฐานศิลป์
100
4
20304
ประวัติศาสตร์
60.605
12.7917
100
5
20305
พัฒนาสังคม
36.25
32.7083
100
6
20306
ภาษาและวรรณคดีไทย
49.125
28.2917
100
7
20307
ภาษาจีน
39.6667
28.25
100
8
20308
ภาษาเกาหลี
65.375
30.5833
100
9
20309
ภาษามลายู
23.9583
23.9583
100
10
20310
มลายูศึกษา
45.1667
45.1667
100
11
20311
ภาษาญี่ปุ่น
47.9583
30.5833
100
12
20312
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
100
13
20313
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาฝรั่งเศส)
100
14
20314
ภาษาอังกฤษ
59.25
53.605
100
15
20315
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาเยอรมัน)
38.4383
38.4383
100
16
20316
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100
17
20317
เศรษฐศาสตร์การประกอบการพื้นฐานวิทย์
26.213
21.2
100
18
20318
เศรษฐศาสตร์การประกอบการพื้นฐานศิลป์
100
19
20319
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
100
20
20320
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)พื้นฐานวิทย์
29
24.363
100
21
20321
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)พื้นฐานศิลป์
100
22
20322
บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)พื้นฐานวิทย์
24.15
19.813
100
23
20323
บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)พื้นฐานศิลป์
100
24
20324
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
33.1467
31.875
100
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
23.188
19.35
100
2
20402
อิสลามศึกษา
31.3967
18.5
100
3
20403
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
44.7083
16.2083
100
4
20404
การสอนอิสลามศึกษา
37.2922
28.5278
100
5
20405
กฎหมายอิสลาม
20.0217
16.625
100
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
35.7644
30.9311
100
2
20502
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
22.8478
22.8478
100
3
20503
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
34.5144
22.2089
100
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
47.5633
33.4583
100
2
20602
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการพื้นฐานวิทย์
33.8571
25.25
100
3
20603
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการพื้นฐานศิลป์
30.09
30.09
100
4
20604
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการปวช.
100
5
20605
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
43.875
28.75
100
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
46.7563
19.7288
100
2
20702
การปกครองท้องถิ่น
38.11
15.85
100
3
20703
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
44.5
16.0138
100
4
20704
นโยบายสาธารณะ
34.9063
16.625
100
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
20801
พยาบาลศาสตร์
40.2656
35.5938
100
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
69.1667
36.1267
100
2
30102
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
84.1667
84.1667
100
3
30103
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
49.6267
49.6267
100
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
63.75
19
100
2
30202
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
46.6267
46.6267
100
3
30203
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
100
4
30204
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
73.75
27.4167
100
5
30205
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
34.46
31.9167
100
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมสายสามัญ
100
2
30302
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมปวช.
100
3
30303
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมสายสามัญ
100
4
30304
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมปวช.
100
5
30305
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่งสายสามัญ
39.6563
22.7037
100
6
30306
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่งปวช.
100
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
95
12.9167
100
2
30502
การคอมพิวเตอร์สายสามัญ
43.65
23.45
100
3
30503
การคอมพิวเตอร์ปวช.
100
4
30504
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)สายสามัญ
46.7
26.326
100
5
30505
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)ปวช.
100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
100
2
40102
เทคโนโลยีสารสนเทศ
25
15.5556
100
3
40103
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
22.8889
22.8889
100
4
40104
การจัดการงานวิศวกรรม
35.8611
26.7222
100
5
40105
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33.6389
16.25
100
6
40106
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
24.0422
23.1111
100
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
46.605
23.5217
100
2
40202
การจัดการธุรกิจ
24.2143
11.1614
100
3
40203
การจัดการรัฐกิจ
39.7686
16.5357
100
4
40204
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
31.0714
18.0543
100
5
40205
บัญชีบัณฑิต
32.0543
10.8929
100
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
17.3333
17.3333
100
2
40302
เทคโนโลยีอาหาร
100
3
40303
ทรัพยากรประมง
34.6944
24.9867
100
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
30.6257
17.25
100
2
40402
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
43.3333
27.8133
100
3
40403
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
100
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
18.2644
18.2644
100
2
50102
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
19.7367
19.7367
100
3
50103
บัญชีบัณฑิตวิทย์
42.6667
20.0278
100
4
50104
บัญชีบัณฑิตศิลป์คำนวณ
38.5
16.605
100
5
50105
การตลาด
42.6533
21.1533
100
6
50106
การจัดการการท่องเที่ยว
36.1944
25.6389
100
7
50107
ธุรกิจดิจิทัล
41.0978
21.6533
100
8
50108
การจัดการรัฐกิจ
27.2857
13.59
100
9
50109
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
40.9444
18.5422
100
10
50110
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
100
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรมวิทย์
35.5
18.6923
100
2
50202
สถาปัตยกรรมศิลป์คำนวณ
18.9311
18.9311
100