ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ ปีการศึกษา 2564มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 530 คน
ลำดับ รหัส สาขา จำนวน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
10
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
139
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
18
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
1
2
10502
6
3
10503
4
4
10504
4
5
10505
1
6
10506
3
7
10507
2
8
10508
1
9
10509
1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
6
2
10602
12
3
10603
8
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
13
2
10902
1
3
10903
0
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
5
2
11002
1
3
11003
5
4
11004
5
5
11005
9
6
11006
8
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
0
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
1
11701
0
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
4
2
20102
2
3
20103
2
4
20104
3
5
20105
1
6
20106
3
7
20107
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
0
2
20202
3
3
20203
0
4
20204
2
5
20205
6
6
20206
3
7
20207
1
8
20208
1
9
20209
2
10
20210
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
3
2
20302
0
3
20303
10
4
20304
2
5
20305
0
6
20306
3
7
20307
0
8
20308
10
9
20309
0
10
20310
1
11
20311
5
12
20312
3
13
20313
5
14
20314
0
15
20315
0
16
20316
2
17
20317
0
18
20318
10
19
20319
5
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
1
2
20402
11
3
20403
6
4
20404
5
5
20405
1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
2
2
20502
2
3
20503
7
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
5
2
20602
1
3
20603
5
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
14
2
20702
24
3
20703
8
4
20704
2
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
2
2
30102
1
3
30103
0
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
1
2
30202
0
3
30203
1
4
30204
0
5
30205
2
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
1
2
30302
4
3
30303
4
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
0
2
30502
4
3
30503
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
3
2
40102
1
3
40103
0
4
40104
0
5
40105
2
6
40106
0
7
40107
10
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
2
2
40202
1
3
40203
5
4
40204
0
5
40205
4
6
40206
3
7
40207
0
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
1
2
40302
1
3
40303
0
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
2
2
40402
1
3
40403
0
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
3
2
50102
2
3
50103
0
4
50104
4
5
50105
0
6
50106
5
7
50107
2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
6