ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ ปีการศึกษา 2566มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 1012 คน
ลำดับ รหัส สาขา จำนวน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
10
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
159
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
40
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
5
2
10502
8
3
10503
6
4
10504
4
5
10505
0
6
10506
12
7
10507
2
8
10508
9
9
10509
3
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
13
2
10602
13
3
10603
18
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
12
2
10902
1
3
10903
4
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
20
2
11002
5
3
11003
4
4
11004
4
5
11005
20
6
11006
35
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
1
2
11502
0
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
27
2
20102
9
3
20103
25
4
20104
5
5
20105
5
6
20106
15
7
20107
28
8
20108
30
9
20109
0
10
20110
60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
0
2
20202
0
3
20203
1
4
20204
4
5
20205
17
6
20206
14
7
20207
1
8
20208
0
9
20209
9
10
20210
0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
0
2
20302
11
3
20303
14
4
20304
3
5
20305
3
6
20306
13
7
20307
30
8
20308
2
9
20309
3
10
20310
2
11
20311
16
12
20312
0
13
20313
0
14
20314
5
15
20315
12
16
20316
1
17
20317
0
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
2
2
20402
24
3
20403
5
4
20404
5
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
13
2
20502
2
3
20503
7
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
6
2
20602
2
3
20603
0
4
20604
4
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
44
2
20702
38
3
20703
20
4
20704
3
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
1
2
30102
3
3
30103
0
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
1
2
30202
0
3
30203
0
4
30204
0
5
30205
0
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
2
2
30302
3
3
30303
6
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
2
2
30502
0
3
30503
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
0
2
40102
0
3
40103
2
4
40104
1
5
40105
0
6
40106
1
7
40107
0
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
4
2
40202
2
3
40203
1
4
40204
0
5
40205
0
6
40206
0
7
40207
1
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
0
2
40302
0
3
40303
0
4
40304
1
5
40305
0
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
3
2
40402
2
3
40403
1
4
40404
0
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
0
2
50102
0
3
50103
5
4
50104
2
5
50105
0
6
50106
2
7
50107
3
8
50108
2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
12