ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ ปีการศึกษา 2566ผ่านสัมภาษณ์ 589 คน
ลำดับ รหัส สาขา จำนวน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
10
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
120
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
35
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
1
2
10502
2
3
10503
3
4
10504
1
5
10505
0
6
10506
4
7
10507
2
8
10508
1
9
10509
2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
11
2
10602
5
3
10603
10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
10
2
10902
0
3
10903
2
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
13
2
11002
5
3
11003
4
4
11004
3
5
11005
16
6
11006
26
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
1
2
11502
0
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
10
2
20102
3
3
20103
1
4
20104
4
5
20105
4
6
20106
2
7
20107
8
8
20108
14
9
20109
0
10
20110
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
0
2
20202
0
3
20203
1
4
20204
4
5
20205
12
6
20206
11
7
20207
0
8
20208
0
9
20209
6
10
20210
0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
0
2
20302
2
3
20303
9
4
20304
2
5
20305
1
6
20306
8
7
20307
22
8
20308
2
9
20309
2
10
20310
2
11
20311
15
12
20312
0
13
20313
0
14
20314
3
15
20315
8
16
20316
0
17
20317
0
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
2
2
20402
8
3
20403
4
4
20404
2
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
9
2
20502
2
3
20503
5
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
1
2
20602
1
3
20603
0
4
20604
2
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
26
2
20702
20
3
20703
12
4
20704
2
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
1
2
30102
2
3
30103
0
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
0
2
30202
0
3
30203
0
4
30204
0
5
30205
0
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
0
2
30302
1
3
30303
4
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
2
2
30502
0
3
30503
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
0
2
40102
0
3
40103
2
4
40104
1
5
40105
0
6
40106
1
7
40107
0
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
4
2
40202
2
3
40203
1
4
40204
0
5
40205
0
6
40206
0
7
40207
1
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
0
2
40302
0
3
40303
0
4
40304
1
5
40305
0
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
3
2
40402
2
3
40403
1
4
40404
0
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
0
2
50102
0
3
50103
3
4
50104
1
5
50105
0
6
50106
1
7
50107
1
8
50108
1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
3