มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10104 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100103
นางสาว ชุติรัตน์ คงสา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100309
นาย สณธิ เพ็งสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100638
นาย ธนวัฒน์ พัทสระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101334
นางสาว โยษิตา อ่วมเรืองศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101522
นาย สันติ ทองคำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101812
นางสาว สุชัญญา นิ่มมณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102207
นางสาว อักษรวดี เลขลักษณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102327
นางสาว พณิศรา มุสิกะชาติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102651
นาย ศรัณชัย แซ่เจียม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103077
นาย ธัญกร เพชรโชติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001103249
นางสาว พิราอร แซ่จิว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104907
นาย ทัพไท ชุมเรียง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)