มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10106 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี จำนวน 30 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100026
นางสาว จารุมา แซ่ลิ่ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100510
นางสาว ฑิตยา ทองคำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100885
นาย นพพล ทันตสุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101121
นาย อภิรักษ์ พรหมสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101332
นางสาว พิชญาภรณ์ ดุกพรหม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101591
นาย พันธุ์เทพ เรืองรักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101646
นาย รุจิภาส แก้ววงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101791
นางสาว มุทิตา จันทร์แก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101798
นางสาว สุรัชนา จันทร์เต็ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001101926
นางสาว บุณยาพร สมหวัง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001101959
นางสาว เพขรลดา ดาวหยก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102247
นางสาว ณัฐติกาญจน์ จับจัด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001102693
นาย ธนัญชัย สิทธิพร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001102709
นาย วรโชติ จิ่วตั้น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001102824
นางสาว ธิดารัตน์ เอียดสุย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001102931
นาย อันวา เปาะเต๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001102981
นางสาว ปณาลี ช่วยแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001102982
นางสาว วริษรา จ่ายอั้น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001103378
นางสาว ทิพย์ตะวัน ทองขำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001103488
นาย ยศภัทร ชูฤทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001103498
นางสาว พนิดา รัตนพันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001103559
นางสาว ณัฐชยา สวัสดิรักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001103776
นางสาว อภิสรา ปุณขันธุ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001104113
นางสาว สราวลี วกกุม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001104193
นางสาว สรัลชนา กาญจนรักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001104225
นางสาว กวินยา มานิช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001104231
นาย พิชเยศ ลีละวัฒน์วัฒนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001104267
นาย ต่วนนัซรูลฮัท เด่นอุดม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001104497
นางสาว อภิษฎา ทองกระจ่าง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001104953
นาย กองเงิน ทองคำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)