มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10107 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเหมืองแร่ จำนวน 9 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100062
นางสาว ภัทราภรณ์ มหาทรัพย์สาคร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100416
นาย สิทธิราช รัตนคช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100496
นางสาว ธนภรณ์ ชูสิทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100709
นาย ณัฐพล บัวทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101539
นาย ธีรภัทร อินทร์ศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102022
นางสาว รัตติยากรณ์ คงเทพ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103702
นางสาว กัณฐิกา แซ่เจียม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103791
นางสาว อรอนงค์ จิตจินดา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104285
นาย ณัฐพนธ์ หอยสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)