มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10109 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 66 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100011
นาย ฟิรฮาน มรรคาเขต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100029
นางสาว สุรียานี ดือราซอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100108
นาย ฤทธิไกร ฮั่นสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100140
นางสาว มาริษา ช่วยดำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100147
นางสาว ช่อลัดดา นวลทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100172
นางสาว ชัญญานุช หน่วยแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100284
นาย ชัยวัฒน์ นวลศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100308
นาย ธนภัทร รอดภาษา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001100316
นาย ฉฏาธร พิถยพิโลน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001100465
นาย พชรพล รังสฤษฏ์วีระโชติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001100521
นาย ปภาวิน หมื่นพัฒนกิจ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001100529
นางสาว ธัญญาพร ชมชื่น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001100692
นาย ชาญชัย พิสมัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001100697
นาย อรรถนนท์ ชูพูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001100908
นางสาว ณัฎฐณิชา อาจสุวรรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001100984
นาย อภิมุข สุวรรณรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001101078
นาย วัชรวิทย์ แซ่จุ้ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001101124
นาย นฤเบศ ไชยสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001101145
นาย พงศ์สธร ประสิทธิมาตา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001101264
นาย กิจศภณ สุทโธ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001101292
นางสาว บุษบากร ยูถนันท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001101352
นาย เจษฎากร แซ่โค้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001101495
นาย สุกัลย์ กูณาพืช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001101496
นาย กฤตพณ ศักดา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001101608
นางสาว โซเนียร์ กาวุฒัม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001101636
นางสาว ปาริชาติ เจ้งฮ้อ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001101778
นางสาว กมลรัตน์ อ่อนทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001101802
นางสาว พรชนก สระแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001101890
นางสาว วาสนา ช่วยบำรุง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001102031
นางสาว ลัยล่า เนียมนำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001102090
นางสาว นูร์ฟาตีฮะห์ กาญจนกรกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001102279
นาย รวินท์ ว่องวโร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001102337
นางสาว จิรชุดา จังหาร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001102359
นางสาว ศุกลภัทร หนูเล็ก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001102383
นาย เศรษพร พฤกษ์ฎากรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001102536
นางสาว สุพัชรี ยามา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001102591
นางสาว ปณิดา อุยตระกูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001102670
นางสาว อรวรรยา อาสนะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001102770
นาย อิมรอน สะมะแอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001102774
นาย ภูริ ชาโนจุติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
41
639001102947
นาย สิทธิพร รัตนมหาสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
42
639001102956
นาย ภัทรภณ ตันติวุฒินันท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
43
639001103099
นาย วิศววิท จุฬาทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
44
639001103152
นาย วศิน พานิชยายนต์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
45
639001103274
นาย เจษฎา อุปลา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
46
639001103281
นาย ธีรภัทร คงชู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
47
639001103284
นางสาว ปรารถนา แซ่ลือ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
48
639001103604
นางสาว ปาริษา อาจหาญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
49
639001103731
นาย ฮากีมี กีไร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
50
639001103798
นาย อธิชา เกตุเเก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
51
639001103829
นางสาว ฮุษณา โต๊ะหัด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
52
639001104140
นาย ศหฤงคาร สุขสบาย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
53
639001104141
นางสาว ศุภรดา นนทศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
54
639001104161
นาย ศักดินันท์ เลาลาศ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
55
639001104263
นาย ธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
56
639001104264
นางสาว ปัญญารัตน์ สุขใส
สถานที่สอบสัมภาษณ์
57
639001104293
นาย ณชพล ช่อโต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
58
639001104338
นาย ปริญญา ตามี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
59
639001104492
นาย ปพน หงนิพนธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
60
639001104534
นาย ตุลธร อาศรมพิทักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
61
639001104713
นางสาว ฮูดา เจ๊ะเต๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
62
639001104809
นางสาว ศศิตา อัสดรกาล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
63
639001104891
นางสาว ผกาภรณ์ รามเจริญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
64
639001104906
นาย อัมรินทร์ สุวรรณรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
65
639001104925
นางสาว พิมพ์ลภัส จันทสุวรรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
66
639001104941
นาย ภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)