มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10110 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 9 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100231
นางสาว ศิลป์ศุภา เจิมขวัญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100939
นางสาว ศริญญา เส็นธนู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101364
นาย วิทยา ทวีแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101527
นางสาว นัจยมา เหย็มโน้ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101754
นางสาว สุนิษา ตะบูนเพชร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102597
นางสาว โยษิตา โนะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102759
นาย มูฮัลดิษ หลำส่าแล๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103459
นางสาว สุจิตรา ลครพล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104472
นางสาว สิตาภา เผือกผ่อง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)