มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10200 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์ จำนวน 21 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100208
นางสาว อวิภาวดี ศรีสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100929
นางสาว รุ่งทิวา เนียมละออง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101149
นางสาว นุชนาถ พรหมพัฒน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101236
นางสาว ดรัลพร ยกแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101278
นางสาว วิโรษณา ลาภศิวะกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101445
นางสาว บัวชมภู อุบลสิงห์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101464
นางสาว สายชล แท่นแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101514
นางสาว ชนนิกานต์ สุทธิมากร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101529
นางสาว ณัฐชา อารีชล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102054
นางสาว สุนิษา เครือจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102189
นาย ต้องชนะ นวสันชัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102305
นางสาว ธิรารัตน์ รัตนสำเนียง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001102488
นาย ณัฐสิทธิ์ เอี้ยวเหล็ก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001102548
นางสาว มิดรอซะห์ ยาโงะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001103070
นางสาว ศิรินธร หงสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001103170
นางสาว อมรพรรณ คะทะวรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001103743
นางสาว พรรณกมล เสนขวัญแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001103882
นางสาว รัตน์ติพร สงสม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001104275
นางสาว ปุณณภา ทองสี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001104327
นางสาว จุรีรัตน์ ใบตะเห
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001104887
นาย สาริทธิ์ ปราชญาเปรื่อง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)