มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10202 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา จำนวน 34 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100072
นางสาว ธนภรณ์ เวชกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100083
นางสาว มุทิตา แก้วเมือง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100396
นางสาว ณัชชา ดลกิตติกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100474
นางสาว ปาริชาด สิงหา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100607
นางสาว สุวภัทร ขุนทองจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100620
นางสาว กรองกาญจน์ จันทร์สีทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100764
นางสาว ณิชมน ชูมณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100809
นางสาว วีรภัทรา ศรีภักดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001100866
นางสาว กนกกาญจน์ ผลกล่ำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001100872
นางสาว รัตน์ดาวรรณ์ แสงฉวี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001100883
นางสาว ชลธิชา นาวาพัสดุ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001101043
นางสาว อารียา สมานอารีย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101313
นาย จักริน อิโสะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001101398
นางสาว สุภนิดา เมืองแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001101569
นางสาว รัชรินทร์ ตรีรัตนเจริญกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001101767
นาย กษิสิทธิ์ จงรักวิทย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001101864
นางสาว ยลรดี มีพัฒน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001102092
นาย ชนิดล ไชยสนิท
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001102352
นางสาว ณัฐกฤตา หวานแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001102633
นางสาว สุภิญญา ศรีวิลัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001102756
นางสาว ศิวาภรณ์ ชูเพ็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001102762
นางสาว จุฑาภรณ์ พรหมเพชร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001103100
นาย ธนาวิทย์ จันทวิเศษ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001103202
นางสาว เบญจรัตน์ ศรีสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001103256
นางสาว อวัสดา หกเหลี่ยม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001103402
นางสาว มันตรินี สหกโร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001103566
นาย ราวี สาอิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001103835
นางสาว อาดิลลา อาแว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001103992
นางสาว นาราภัทร อุ่นเรือน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001104036
นาย พัสพล สกุลวงศ์ววิวัฒน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001104315
นางสาว จุฬากรณ์ คงพัฒน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001104661
นางสาว นันทนัช เสียดหนองยุง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001104806
นางสาว อนงค์นาถ ทิพย์มงคล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001104972
นางสาว ไพลิน สุขสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)