มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10203 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100114
นาย ธนัตถ์ ช่วยเนียม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100164
นางสาว ศุภรัชญ์ อยู่เถาว์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100226
นาย ธรรมสรณ์ นาควงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100693
นาย บิสรณ จินดาภักดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100701
นาย สุทธิเกียรติ สิงหาด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101055
นาย ธีรนันท์ เพชรสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101489
นาย กฤติกร อิสโร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101535
นาย ธัชฌานนท์ อ้นทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101770
นาย ถิรพงศ์ ไทยทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001101973
นาย ปฏิพล สมบัติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102379
นาย อมรเทพ กลันธรรม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102582
นางสาว ณัฐธิดา กลิ่นหอม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001102664
นางสาว พิชญาณ์มณชุ์ เรืองจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001103190
นางสาว นูรอาวาตีฟ เจ๊ะและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001103497
นางสาว ณัสมา สุภาวรรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001103657
นางสาว พัตราภรณ์ กูมุดา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001103686
นาย ภูมิ ภูมี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001103690
นาย ติณณภพ กิจวิริยะกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001103764
นางสาว อนันตญา ชัยมงคล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001104195
นาย ภาณุพงศ์ ช่วยอุปการ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001104239
นาย อลงกรณ์ พลราช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001104241
นางสาว นิชา เขื่อนคำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001104283
นาย ภัทรวุธ สุภัตราภรรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001104325
นางสาว อีมาน จินารง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)