มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10204 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์ จำนวน 45 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100191
นาย วิเศษพล คำขวัญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100336
นาย อัษฎาวุธ เลียบสิริกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100585
นางสาว จุฑามาศ แก้วสุวรรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100846
นาย อิทธิชัย สุววรณหงษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100884
นางสาว ณัฏฐธิดา ทรงอาวุธ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101389
นางสาว บันสิตา ยีหรัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101448
นางสาว ปภัสรา ยิ่งกันทา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101452
นางสาว นูรฮายาตี หมัดหมาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101651
นางสาว วีรดา รายา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001101878
นาย ดรัณภพ จงจิต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001101918
นาย ภาณุวัชร คงรักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001101945
นางสาว สุนทรีย์ ขวัญแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101957
นางสาว นิภาพร เหล็มปาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001102163
นาย อนัส ดือราแม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001102190
นางสาว ภัคจิรา แก้วคง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001102391
นางสาว พิชญาภา จุลกัลป์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001102469
นางสาว สิริรัตน์ ชูแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001102602
นางสาว ชนิตา หอกซัด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001102612
นางสาว ศศิวิมล สุขใส
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001102801
นาย ธีรยุทธ ฝั่งฝา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001102806
นางสาว น้ำฟ้า คงแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001102930
นางสาว ภาวศุทธิ์ แก้วจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001103173
นางสาว อภิญญา เดชอรัญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001103196
นางสาว รัตนากร จันทร์แก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001103290
นางสาว รัตติกาล พันกาแด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001103333
นางสาว ชไมพร จันทร์พุ่ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001103683
นางสาว นูรฮาลีซา เจะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001103719
นางสาว จิราพัชร จิตติศักดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001103778
นางสาว ณัชชา ทองมีศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001103809
นางสาว ซาฟารี ชาวนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001103810
นางสาว สุนิตา หยีหล้าหนี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001103847
นางสาว โนเดียณา ดอเลาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001103855
นางสาว นาดา อาลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001103870
นาย สุริยศักดิ์ เพ็ญศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001103926
นางสาว จิราภรณ์ รักษารัก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001104131
นางสาว จีลี อุมา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001104135
นาย พัชรพล กอสุราษฎร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001104257
นางสาว นูรไรดา หะยีแวนิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001104386
นางสาว พรชิตา ราชาวนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001104426
นางสาว บัวบูชา พรมสะอาด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
41
639001104590
นางสาว กุลณัฐ เจริญจิตร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
42
639001104617
นางสาว โสภาวดี แดงหนำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
43
639001104760
นางสาว ศศิวิมล จันทร์ฝาก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
44
639001104819
นางสาว จีราพร พรรณรังษี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
45
639001104895
นางสาว อัสมะ มะเก็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)