มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10205 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี จำนวน 46 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100085
นางสาว กุลณัฐ สกุลรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100185
นางสาว ตรีศร คงมาก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100468
นางสาว วราพร นาวารัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100599
นางสาว สากีหน๊ะ หมัดเหล็บ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100605
นางสาว ถนอมวรรณ เกื้อสม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100678
นางสาว กวิสรา กมเลศร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100683
นาย พงค์ศิริ สุขเจริญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100856
นางสาว เบญจรัตน์ เต็มดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001100997
นางสาว วชิราภรณ์ วิชิตะกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001101084
นางสาว อนัญพร ศรีชาย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001101130
นาย บดินทร์ สุวรรณขำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001101207
นางสาว ฐิติมา เหลื่อมปุ๋ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101233
นาย อนิรุทธิ์ มาลีกามัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001101245
นางสาว ปลายฟ้า ชัยกำธร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001101268
นางสาว จริยาภรณ์ เลิศปรีชา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001101284
นาย สหรัฐ คงจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001101376
นางสาว รุ่งทิวา ชาญบำรุง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001101486
นางสาว เบญญทิพย์ เส็นสด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001101531
นาย จุฑาธวัช แก้วงาม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001101657
นางสาว มณฑิรา คงแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001101712
นางสาว เอื้อรัตน์ ไตรสุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001101889
นาย ณัฐวุฒิ ผอมเขียว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001101891
นางสาว มานิตา วงค์สุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001102009
นางสาว พาวดี เรืองจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001102274
นางสาว ปทิตตา จันทรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001102475
นางสาว วิลัยรัตน์ หวันสมัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001102539
นางสาว ธนัญญา พนาลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001102745
นางสาว กรชนก อินทเจริญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001102817
นาย ศรายุธ ชุมคง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001103226
นางสาว ธัญสินี สมเขาใหญ่
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001103273
นางสาว อริศรา ฐิตะฐาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001103293
นาย เมฆาวุฒิ สุขธรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001103406
นาย ภานุภูมิ ชัยแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001103407
นางสาว สุชาดา วัชพูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001103659
นางสาว สิริภัทร อันตรเสน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001103666
นางสาว ภัทราวดี เดชเชียร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001103837
นางสาว สุนิสา สาและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001103854
นางสาว ฐานัญญา ไชยชมภู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001103932
นางสาว ภัทรวรรณ มีเล็ก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001104148
นาย อัฟฮาม จุลยานนท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
41
639001104172
นางสาว พรสินี คงไสยา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
42
639001104369
นาย อนุสรณ์ จันทร์แก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
43
639001104591
นางสาว ศรัณย์พร ผิวดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
44
639001104675
นางสาว จารุวรรณ นำพล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
45
639001104851
นาย เนรมิต นิติไชย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
46
639001104883
นางสาว พลอยพรรณ ไชยยาว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)