มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10206 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา จำนวน 22 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100043
นางสาว นุชนารถ ชูชาติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100407
นางสาว อทิตยา สมเชื้อ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100653
นางสาว ธัญมน พันธ์เพ็ชร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100656
นางสาว สิริภากร สุทิน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100675
นางสาว วิภาวินี บัวบล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100853
นางสาว มิวลิกา อินทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101393
นางสาว ณิชกานต์ กันพะเปา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101670
นางสาว ฮาซาน๊ะ กิ้มเส้ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101766
นางสาว นัสรินทร์ เจะเฮง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102015
นางสาว กังสดาร แซ่ลิ่ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102034
นางสาว รัตติกาล บุญชูศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102361
นางสาว ณัฐกานต์ ดำด้วง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001102463
นางสาว สุภัสสรา สงพะโยม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001102524
นางสาว จตุพร เบ็ญจมณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001102686
นางสาว กัญญารัตน์ อินทร์จันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001102940
นาย วาริน มีนุ่น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001103017
นางสาว ฟารีน เจะโซะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001103115
นางสาว กัญญ์วรา ชูนุ้ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001103871
นางสาว จิรนันท์ จันทร์ทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001104516
นางสาว ชญานิศ ส่งแสง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001104746
นาย อาบัดดี้ ใบกาเด็น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001104984
นางสาว ณัฐญาดา ถั่วสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)