มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10211 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี - ชีววิทยา จำนวน 9 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100010
นางสาว กนกวรรณ เหมทานนท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100388
นางสาว ศิริพร จันทเลิศ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101772
นางสาว ชนมน แก้วพิชัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101909
นาย พิษณุ พรหมชัยศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102917
นางสาว ณัฐณิชา นิลแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103900
นางสาว กวินนาฏ ภู่ภักดีพันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001104580
นาย คฑาพจน์ น้ำแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001104680
นางสาว สุไฮดา การกล้า
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104802
นางสาว พิมพ์ชนก เรืองจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)