มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย       ใบรายงานการตรวจตาบอดสี      ใบรายงานการตรวจความบกพร่องการได้ยิน
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10401 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขา พยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100275
นางสาว ปานเลขา รัตนพันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100335
นางสาว ไอริณ ถึงสุคติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100440
นางสาว ปุณยาพร จันทร์เกตุ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100577
นางสาว สุกัญญา เจริญกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100651
นางสาว สรัญญา เห้งขาว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100765
นางสาว ธนภรณ์ สุขน้อย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100910
นางสาว ปิยวรรณ บำเพิงรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100924
นางสาว ศิริวิภา บุญแข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101010
นางสาว ภัคจิรา เหล็กกล้า
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001101011
นางสาว กฤติมา พันธุ์ทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001101040
นางสาว จรวยพร แพนสมบัติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001101126
นางสาว ปิยาพัชร สุวรรณชาตรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101381
นางสาว สุดารัตน์ เหล่าตระกูลงาม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001101439
นางสาว คณิศร สังข์คำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001101662
นางสาว อาทิตญา วงศ์สุวัฒน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001101687
นางสาว จุฬาลักษณ์ อ้อยศรีสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001101716
นางสาว ชนากานต์ สองนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001101768
นางสาว ชวนขวัญ เหล่าทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001102065
นางสาว นูรไอนี หวังกะจิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001102154
นางสาว ญาดา แก้วสีขาว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001103338
นางสาว กนกวรรณ ชูปาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001103413
นางสาว ธัญดา ตู้ประกาย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001103677
นางสาว กันต์ฤทัย เกื้อกูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001103691
นางสาว ปิยฉัตร เสียมไหม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001103781
นางสาว ลักษณารีย์ บรรณกิจ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001103831
นางสาว ธนัชชา ช่วยจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001104209
นางสาว เบญญาภา แซ่ตั้ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001104714
นางสาว กานต์พิชชา เอกทัต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001104955
นาย ธนพนธ์ เครือแสง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001104970
นางสาว จุรารัตน์ ธรรมณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)