มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10501 คณะวิทยาการจัดการ สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 28 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100079
นางสาว ทัตพิชา รักรอด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100148
นาย ณัฐภัทร ศุภกิจธนวัฒน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100228
นาย จิรศักดิ์ แซ่อุ่ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100938
นางสาว โฉมสุดา ชัยวิเศษ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101059
นาย ธนธรรม สอนประสาท
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101477
นาย ภูชิศฐ์ ศรีสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101588
นาย คุณากรณ์ แก้วสมบูรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101904
นางสาว นิรัชพร เพชรสีช่วง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102008
นางสาว สิรินยา ยอดสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102130
นางสาว รัญชิดา สิงห์สาย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102150
นางสาว สืบฟ้า ลาดกระโทก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102164
นาย ชนกันต์ ชนกน้อย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001102895
นาย ซอรีฟฮาดี้ สันเจริญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001103021
นาย ณัฐภาคย์ หนูแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001103104
นางสาว อรนุช ว่องวัชรกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001103242
นางสาว นูรอัยนี เอียดวารี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001103400
นาย จารุวัฒน์​ ห​นวด​งาม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001103481
นาย ศุภวิชญ์ มุกดา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001103528
นาย ศุภกฤต บุญเลิศวรกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001103548
นางสาว อนุสรา ขันนุ้ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001103682
นางสาว สุรีพร เพ็ชรรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001103834
นางสาว สุพรรณิกา แป้นจำรัส
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001103987
นาย มุสตากีม เร๊าะแลบา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001104063
นาย ณัฏฐ์ฐพล อุทัยรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001104120
นาย สุวิจักขณ์ สังข์ทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001104417
นางสาว สุภากาญจน์ บัวแก่น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001104557
นาย ศุภณัฐ รัตนนิล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001104920
นาย วรเศรษฐ์ เลิศพงษ์วดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)