มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10502 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การตลาด จำนวน 13 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100232
นางสาว ฟารอนา ชูแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100283
นางสาว อชิตา หาญฤทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101034
นางสาว นภาวรรณ จันสุกสี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101116
นางสาว วรรธ์ธนา แซ่ลิ่ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101689
นางสาว จิราภา เมืองลาย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102118
นาย เกียรติชัย อรุโณประโยชน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102375
นางสาว ฟิรดาว สุหลง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102434
นาย ซาฟารี เจ๊ะเล็ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001103330
นางสาว พิมพ์นิภา แสงทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103579
นางสาว อารียา โอษฐสัตย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104178
นางสาว มินดา มะลิพันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104328
นาย กิตติเทพ โชติชูทิพย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001104505
นางสาว ศิรดา คชาฉัตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)