มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10504 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 36 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100061
นางสาว เอื้ออังกูร ขำแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100227
นางสาว ชัญญ่า วิเชียรบุตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100269
นาย ธนวัฒน์ ทองเส้ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100281
นางสาว พงศ์พงา นิมิตรถวิล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100444
นาย ศราวุธ หวันยาหวา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100518
นางสาว พิมพ์พลอย แก้วสองศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100572
นางสาว ปิยณัฐ รอดไกร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100828
นางสาว ธนารักษ์ วัชระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001100935
นางสาว ภิญญดา เพ็ชรทวี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001100970
นางสาว กีน่า หวันประรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001101171
นางสาว พันธกานต์ ศรีสุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001101253
นางสาว ศรุตา หาญสุวรรณพิสิฐ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101329
นาย อิฟฟาน เกปัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001101632
นางสาว นุรอามาลี แวมิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001101674
นางสาว จิณณพัต แสงศรีคำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001101800
นางสาว ธนิษฐา นิ่มกาญจนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001101994
นาย อนุชิต มาสทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001102058
นางสาว ฝอรีด้า เล่งกูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001102436
นางสาว กนกอร ศุภนิกร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001102521
นางสาว มัฑนพร โพธิพงศา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001102835
นางสาว กนกวรรณ ร่มหมุน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001102865
นางสาว ปาณิสรา ปิ่นทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001102943
นางสาว ภัททิยา แซ่หว่อง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001103036
นางสาว ญาณิศา ชูมาก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001103239
นางสาว ณัฐธิดา พรรณศิลป์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001103260
นาย วีรภัทร เกตุแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001103271
นาย ชนกชนม์ นวนน้อม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001103325
นางสาว พิมพ์ผกา แก้วรัตนะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001103335
นาย ขอบฟ้า แก้วสุกข์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001103525
นางสาว ธมนณภร สนิบุตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001103558
นางสาว กัลยรัตน์ เสถียรมงคล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001103856
นางสาว ชนกานต์ บูรพาสาธิต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001103973
นางสาว ปวีณา พรหมสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001104143
นางสาว ฐิตาภา ทองหล้า
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001104361
นางสาว เมธาวี แก่นแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001104816
นางสาว ณัฐวรรณ แซ่โล่
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)