มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10506 คณะวิทยาการจัดการ สาขา บัญชีบัญฑิต จำนวน 54 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100015
นางสาว รุจจิรา แซ่อึ้ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100070
นางสาว พิมพ์ชนก วัจนแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100112
นางสาว ยศศิตา สุขเมฆ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100174
นางสาว ชณัญฎา วุฒิกานนท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100398
นางสาว วรรณิดา ศรีวิมล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100453
นางสาว สุดารัตน์ ทองสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100502
นางสาว ธันย์ชนก จิรณรงค์ชัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100509
นางสาว สวิตตา ภรนนทรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001100646
นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่อิ้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001100668
นางสาว นุชนภา เฮงวัฒนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001100702
นางสาว นัฏฐญา ทองนิลภักดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001100720
นางสาว วศินี รัตนสำเนียง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001100749
นางสาว วิรัญรัตน์ ยอดศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001100799
นางสาว ถิรดา ไมเด็น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001100810
นางสาว มานิตา พรหมจินดา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001100845
นางสาว จันทิมา บุณยะตุลานนท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001100864
นางสาว ติณณา นุ้ยสุด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001100934
นางสาว อาทิตธิยา ช่วยกลับ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001101125
นางสาว ปพิชญา คงรอด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001101127
นางสาว ปัณฑิตา เพ็งสง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001101281
นางสาว ฐิติกานต์ โกศล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001101498
นางสาว ปวีณ์กร กลับคง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001101655
นางสาว โชติกา ส่งแสง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001101699
นางสาว อัญมณี แก้วภราดัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001101711
นางสาว สริตา ภู่เพชร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001101735
นางสาว อรดชา เทพสุวรรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001101886
นางสาว ญาณิศา ประจง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001102011
นางสาว บุญญิสา ชนะคุ้ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001102115
นางสาว กวินธิดา ศรีศักดา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001102151
นางสาว จันทร์ดวงรัตน์ เทียนทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001102156
นางสาว จิราพร ลากวงค์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001102515
นางสาว ภัทรวรรณ จันเมฑา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001102570
นางสาว บัวบูชา ศกุนตะฤทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001102585
นางสาว พรรษมนต์ เอกอัครรุ่งศิลป์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001102728
นาย ธรณินทร์ เกิดทรัพย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001102912
นางสาว แพรวพรรณ หงสเลิศพิภพ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001103025
นางสาว สุพิชชา คุ่ยยกสุย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001103032
นางสาว ธมลวรรณ ทองเพชร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001103035
นางสาว สวิชญา ถูกต้อง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001103118
นางสาว ปริญญ์ญาดา เพชรตีบ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
41
639001103229
นางสาว ปริชญา รักนิ่ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
42
639001103312
นาย วรากร จริงจิตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
43
639001103713
นาย ปุณนรินทร์ ชูแสง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
44
639001103821
นางสาว อมลณัฐ ตรีสงค์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
45
639001104010
นางสาว ไอริณ ลือนันต๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
46
639001104123
นางสาว ดวงกมล นามโชติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
47
639001104127
นางสาว รสิตา ไมสัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
48
639001104128
นางสาว ญาตาวีร์ ศรีวัชรวงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
49
639001104162
นางสาว ธนศรณ์ ชูขันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
50
639001104278
นางสาว พลอยบงกช ฉิมหาด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
51
639001104349
นางสาว นนทิชา โชหนู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
52
639001104357
นางสาว นางฟ้า ตินสาว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
53
639001104863
นางสาว วรรษกร นพสุวรรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
54
639001104969
นางสาว พรพิสุทธิ์ ว่องไว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)