มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10509 คณะวิทยาการจัดการ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 40 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100084
นางสาว อารียา อาแว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100157
นางสาว สุธิพรรณ คำพุท
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100265
นาย เจตษฎาภรณ์ หนูขาว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100268
นางสาว อารียา นิยมเดชา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100484
นางสาว อัมรินทร์ สมบูรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100699
นางสาว ณัฐนริน อารมณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100887
นางสาว กัญญานัฐ หลีหาด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101294
นางสาว วีรดา ยุทธวรวิทย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101355
นางสาว อัสมา ดาแลหมัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001101453
นางสาว ปนัดดา วรรณโรจน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001101470
นางสาว กัญชริกา รักหมอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001101567
นาย ดวิษ ชูแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101817
นาย อาซาน บิลสุริยะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001101828
นาย นัสรุล ดุหลำยะแม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001101873
นางสาว ชยุดา วัดจัง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001101977
นาย คณัสนันท์ สมสง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001102032
นางสาว ปนัสยา กันสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001102095
นางสาว หทัยกาญจน์ จันทร์เม่ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001102146
นาย ฮาซัน มะเซ็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001102196
นางสาว ศศิภา กรกฎ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001102237
นางสาว ปิยะรัตน์ โดะแอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001102290
นางสาว อวัศยา ศิลปวิสุทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001102376
นาย วรเมธ พงศ์นาคะพิทักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001102550
นาย ธัญวิชญ์ เจริญฤทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001102674
นาย อภิสิทธิ์ มู้หะหมัด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001102689
นาย ชนาเทพ สุเหร็น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001102905
นางสาว วรรณนรี เหล็กมีผล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001103067
นางสาว นันทนัช โกสิทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001103303
นางสาว ขวัญทิพย์ สีเส้ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001103355
นางสาว เพ็ญพิชชา วิสมิตนันทน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001103678
นางสาว ธนพร อินทสโร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001103744
นาย อวสร นามะโณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001103853
นางสาว ธารทิพย์ ชูสงค์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001103895
นาย อัครพล เพ็ชรรักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001103993
นางสาว นิลนี ประทุมวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001104210
นางสาว อรณิชา โชติช่วง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001104401
นางสาว ชนากานต์ จันทร์ทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001104706
นาย ศรประสิทธิ์ พอใจ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001104744
นาย มนต์มนัส ขาวแดง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001104813
นางสาว นัสรี ยาลาแน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)