มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10511 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การตลาด จำนวน 8 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100074
นางสาว สรัลชนา อ่อนแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100159
นางสาว ญาณิศา ศรียาเทพ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100794
นาย นนทวัฒน์ สุวรรณภูมิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101244
นางสาว อัสมะ อาแซ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101266
นางสาว ทัศนาวดี สมนวล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102413
นางสาว ปรียธิดา เมืองทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103169
นางสาว อวาทิพย์ สาและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001104138
นาย ศรัณย์ เจริญสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)