มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10513 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 14 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100229
นาย จิรายุทธ วิวัฒน์พรหมศิริ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100255
นางสาว วีรนุช จรมณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100519
นางสาว สุกัญญา พรหมมุณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101008
นาย หาญณรงค์ จันทร์สอน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101057
นาย จักรพัชร์ เผือกบำรุง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101199
นางสาว กองกาญจน์ ปิลกะพันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101764
นางสาว อรพรรณ สังขนฤบดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101968
นางสาว พิณัฐชญา คชรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102076
นางสาว อริสา ศรีประเสริฐ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102256
นาย วิเชียร​ แซ่จู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102298
นางสาว กัญลดามาศ พจน์จำเนียร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102896
นางสาว ณัฏฐา พัฒนะบุษย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001103694
นาย ศุภวุฒิ อนุตตลาภา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001103740
นางสาว เก็จมณี รังษีโกศัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)