มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10514 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการไมซ์ จำนวน 5 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100100
นางสาว ชาลูอาห์ เบ็ญจคาร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101239
นางสาว ฐิติยา ศรีสุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101442
นาย วาสุกรี ขุนทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101936
นางสาว พิชญ์สินี เกื้อสุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103503
นางสาว อมลณัฐ รัตนโสภา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)