มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10515 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 17 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100128
นางสาว ศิศิกาญจน์ หงษ์มณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100171
นางสาว นภัสนันท์ สมใจ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100728
นาย สรวิชญ์ ก้าหรีมละ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101083
นางสาว กมลเนตร หนูวงค์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101434
นางสาว ณัฏฐวรรณ แซ่ลิ่ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101683
นางสาว เจนจิรา เหมหมัด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101719
นางสาว อรกมล จันทรมาส
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101771
นางสาว สุกฤตา หลาหวัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101841
นางสาว ปณิดา ชัยศิริ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102132
นาย ณัฐกฤต นิทัศน์อมร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102289
นางสาว จิรวดี สมาธิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102696
นาย อภิชิต แซ่ลุก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001102902
นางสาว ณัชชา พัฒนะบุษย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001103262
นางสาว รวิสรา นราสฤษฏ์กุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001103640
นางสาว วรรณวษา ทองใบ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001104350
นางสาว นงนภัส แก่นเมือง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001104679
นางสาว พิชญากรณ์ ชูหะรัญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)