มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10516 คณะวิทยาการจัดการ สาขา บัญชีบัญฑิต จำนวน 13 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100073
นางสาว ณัฐวดี เจริญรัตนพรชัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100241
นางสาว วิชญาพร ชูวิจิตร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100755
นางสาว ปัทมพร ลิ่มบุตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100817
นางสาว มณีรัตน์ สิงห์เขา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100912
นางสาว มารีนาร์ ขัตติยะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101002
นางสาว กัณนิสา เงินกองแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101030
นางสาว ธัญญลักษณ์ กองสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101129
นางสาว วรพรรณ สุขมณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101160
นาย รัชชานนท์ คังคะสุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001101312
นางสาว พิรชา บรรเทาทุกข์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102206
นางสาว นิชานันท์ บุญญะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102945
นางสาว ฐาปนี ศรีสุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001103419
นางสาว ผกากานต์ แสงอุทัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)