มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10518 คณะวิทยาการจัดการ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 26 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100199
นางสาว ศลินดา จอมนุ้ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100310
นางสาว จุฑาภัทร โวหาร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100397
นางสาว ศิรดา หนูรุ่น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100471
นางสาว ศิริวิมล ศิริวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100493
นาย ศราวุฒิ เดชเปีย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100759
นาย นฤพล อุ่นเรือน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100834
นาย ชโนดม เหมทานนท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100889
นางสาว ฐิติวรรณ มณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101098
นาย ชวดล รัตนพันธุ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001101685
นาย จิรวัฒน์ แซ่โค้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001101805
นางสาว ณัฐชยา คานุรักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001101845
นางสาว นันทวดี ขุนนุ้ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101908
นาย คณพศ พ่วงรัก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001101999
นาย นราวิชญ์ คำสั้น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001102294
นางสาว ณิชาภัทร เลี่ยนกัตวา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001102682
นาย อดิศร สายทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001102703
นางสาว วชิราภรณ์ จงเพิ่มชัยชนะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001102784
นางสาว นวรัตน์ เสนีย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001102990
นางสาว วิมลมณี รักงาม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001103228
นาย ฮาฟิซ ยาชะรัด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001103551
นางสาว อิศริยา สิธิแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001103716
นาย มูฮำหมัดอามีน เมืองแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001103792
นางสาว ศศิวรรณ สงกุมาร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001104597
นาย วาลิด นาวินพัฒนรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001104748
นางสาว สายชล เพชรจำรัส
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001104938
นางสาว สุชารัตน์ วงค์สุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)