มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10701 คณะเภสัชศาสตร์ สาขา เภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวน 22 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100077
นางสาว เกณิกา นพรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100278
นาย ณัฏฐศักดิ์ เลาหะสราญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100285
นางสาว ยูถิกา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100459
นางสาว จิรัชญา สิงห์ตะสุวรรณโณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100847
นางสาว ฤทัยรัตน์ ด่อล๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101283
นางสาว พิชญาณัฐ สุขมี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101431
นางสาว ถิรดา เกื้อมี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101515
นางสาว ประกายดาว ด้วงยาง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101653
นางสาว นันทสินี ทองบางพระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001101714
นางสาว ปุญญพัฒน์ มีบัว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001101863
นางสาว พิมพ์สุภา พุทธรอด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001101898
นางสาว มนัญชา แสงสมนึก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101905
นางสาว ลักษิกา ทองวิทูโกมาลย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001102155
นางสาว ณิชาภรณ์ พรรณราย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001102185
นางสาว บุษยมาส ร่มทองคำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001102212
นางสาว เบญจมาส พรหมเมือง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001103240
นางสาว สิขรินทร์ แก้วกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001103427
นางสาว ปณิดา ปรางแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001103624
นาย จรัสรวี ช่วยเมือง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001103653
นางสาว กิตติญา คงชาญกิจ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001103681
นาย ธรรศไท ขุนอินทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001104594
นางสาว ณิชาพร พลซื่อ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)