มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10702 คณะเภสัชศาสตร์ สาขา การบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 16 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100104
นางสาว ศรัณยา ให้เจริญสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101224
นางสาว มัสติรัญน์ คงชุ่ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101335
นางสาว ญาณิศา กอเจริญรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101358
นางสาว พิชชาภา แดงช่วง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101459
นางสาว พรพิริยา พูลสิน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102166
นางสาว บุญญารัสมิ์ ภูดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102588
นาย พันภูมิ สุขจันทรา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102814
นางสาว ซัลมา โตงนุแย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102954
นางสาว ศศิมา เจริญโสภา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103573
นางสาว ชนาภัทร์ เชาวลิต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001103623
นางสาว ณัฏฐฑิฎา สาระมาศ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104154
นางสาว สุภาจิต นุ้ยผุด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001104279
นางสาว พิมพ์ชนก วงษ์เสรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001104370
นางสาว มุมีนะห์ แวหะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001104382
นางสาว อาซีซะ ดอเล๊าะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001104649
นางสาว วนัชพร ล้อพิริยะธรรม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)