มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10901 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 12 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100279
นางสาว แสงระวี ยิ้นเสน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100307
นาย สุเมธ บุญเงิน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100376
นางสาว กิตติวรรณ ลิขิตเจริญกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100386
นางสาว อัญมณี ทิวาฤทธิกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100773
นางสาว ปาริชาติ พุทธคำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101142
นางสาว จิลมิกา กานตกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101476
นางสาว ชุติกาญจน์ อุนตรีจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101686
นางสาว อัชฌา เหลียวพัฒนพงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102935
นางสาว ธารารัตน์ เมฆสงค์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103775
นาย ชินกฤต นนทิการ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001103817
นางสาว ชยาภัสร ก้องพานิชกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104234
นางสาว พรธีรา ศรีราม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)