มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10903 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 3 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100562
นางสาว รดายุ โชติช่วง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001102438
นางสาว อริสา สมุทรจาง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103888
นางสาว อทิตยา อ่อนรอด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)