มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11002 คณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาจีน จำนวน 8 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100016
นางสาว กัญญณัช เตชะอังกูร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100571
นาย วรพจน์ กองการะการณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101240
นาย มังคเลศ ยอดไชย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101247
นางสาว พนิดา จูห้อง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101372
นางสาว นิชาภา ศรีสุขกุลภัค
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101631
นางสาว อรชพร ฉัตรศิริวัฒน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101665
นางสาว ซาจิโกะ ทากากิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102018
นางสาว รักษิตา แซ่ลี้
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)