มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11003 คณะศิลปศาสตร์ สาขา ชุมชนศึกษา จำนวน 6 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100670
นาย ภาณุพงศ์ แซ่ลิ่ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101065
นางสาว รัชดาภรณ์ จันเจริญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001102538
นางสาว ฑิฆัมพร เซ่งเอียง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102797
นางสาว สรัลชนา สุนทร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104740
นางสาว ชัญญานุช มณีโชติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001104776
นางสาว วิลาสินี บำรุงชาติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)