มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11101 คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ จำนวน 50 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100080
นางสาว ธนวดี จิตบรรจง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100192
นางสาว บุษยมาศ เที่ยงธรรม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100271
นางสาว กัญญาณัฐ พรรณราย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100553
นาย ภูมิพัฒน์ ไชยฉิม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100561
นางสาว จิรัชญา จินดาดวง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100691
นาย ปิยพัฒน์ เพชรมีแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100727
นางสาว สุธิมา ประสมศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100788
นางสาว นรีรัตน์ เทพสิงห์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001100833
นาย พีรณัฐ คงขำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001100882
นางสาว เฟื่องฟ้า รองเดช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001100932
นางสาว ผกามาศ ช่วยนะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001101051
นางสาว กมลรัตน์ นวลจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101159
นางสาว จิรัชญา พีรยานนท์พิสุทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001101221
นางสาว วิลาศลักษณ์ ขวัญคง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001101275
นาย ธนพล ชำนาญกิจ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001101551
นางสาว ณญาดา โสมจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001101661
นางสาว ธัญลักษณ์ พุ่มหมอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001101796
นาย ธนกฤต สุขะนันท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001101969
นาย เนติธร เกตุสา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001102053
นางสาว ณัฏฐกานต์ เชาวนะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001102059
นางสาว ฆิริฬญา อุยสุย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001102096
นาย ชูเกียรติ บุญชู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001102117
นางสาว ภัทรานิษฐ์ อินทะมณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001102120
นางสาว กานต์ธิดา จันทร์แก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001102170
นาย ภูมิพลัง สุขย้อย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001102255
นางสาว ภัทราวดี อิสสระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001102312
นางสาว บุรัสกร บุญมา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001102484
นางสาว เก็จมณี หัสไชย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001102549
นางสาว ฐิติญาดา ทองอนันต์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001102636
นางสาว สุทธิรักษ์ มาลาวงค์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001102662
นาย ศุภฤกษ์ ไทยพานิช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001102783
นางสาว พัณณ์ชิตา ชุมมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001102827
นางสาว ไปรยา เจือบุญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001102867
นาย กฤตพล จินดาย้อย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001102991
นางสาว ปินัฐชา เประนาม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001103053
นาย กฤษฏิเทพ แสงสว่าง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001103113
นางสาว วิลาสินี ตันเสรีสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001103393
นางสาว รัศมี แว่นนาค
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001103414
นาย ธีรภัทร เพ็ชรขาว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001103441
นางสาว เกศกนก บุณยเกียรติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
41
639001103452
นางสาว ช่อผกา คงคช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
42
639001103453
นาย ณัฐพงศ์ คลังทิพรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
43
639001103463
นางสาว ปาริมา ทิ้งปากถ้ำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
44
639001103534
นางสาว ศุภารมย์ ทองฉิม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
45
639001104206
นางสาว มนัชญา ด้วงเกื้อ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
46
639001104223
นางสาว พิงพิชญ์ ไกรเกตุ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
47
639001104260
นาย อันฟาล สิทธิภูมิบำรุง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
48
639001104632
นาย ชาฮีน มะเดช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
49
639001104901
นางสาว สลิลทิพย์ ฉัตรชัยพัฒน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
50
639001104964
นาย ชินาธิป แก้วกำยาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)