มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11102 คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) จำนวน 9 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100045
นาย สมัชญ์ ภิรมย์รักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100129
นางสาว ชนิษา จินดาวงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100695
นางสาว สุพิชชา บัวทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101250
นางสาว อัญชิสา เกตุสกูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101829
นางสาว นิยาดา อารง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103721
นางสาว ศศิธร ขวัญจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103793
นางสาว กมลชนก อุทโพธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001104028
นางสาว เกตวดี ดาอี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104142
นาย เศรษฐธร ทองหนูนุ้ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)