มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11103 คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ จำนวน 40 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100002
นาย กิตติชัย ธรรมใจ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100067
นางสาว จิรารัตน์ ศรีสมโภชน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100068
นางสาว อาทิตยา โพธิคม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100075
นางสาว กัญญ์วรา อินทร์แสน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100162
นางสาว นิชญารัตน์ ศรีสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100167
นางสาว ชนากานต์ ผุดมาก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100258
นางสาว ปภาดา สุพิศุทธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100389
นาย ฟูฎัยลัน มหัตตระกูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001100545
นางสาว เขมิสรา ไชยภักดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001100785
นางสาว ปุณยนุช ศิริโชติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001100888
นางสาว ทิฆัมพร บุญช่วย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001100922
นางสาว เพราพิลาส ยอดหนู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101220
นางสาว สาธิตา ทวิชศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001101516
นางสาว ชลษา เรืองกระจ่าง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001101530
นางสาว วรางคณา โอ้อวด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001101610
นางสาว ศศิชา ยอดแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001101618
นาย พงศ์พิสิฏฐ์ สุขมี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001101664
นาย อธิษฐ์ สุวรรณวงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001101720
นางสาว วรกมล นวลคง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001101854
นางสาว อชิรญาณ์ บางเจริญทรัพย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001101942
นางสาว จิณณภัส รักษ์วงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001102067
นางสาว ปาริชาต มัคคีรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001102072
นาย สุวิชชา เณรานนท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001102091
นางสาว นภกมล แสงกระจ่าง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001102333
นาย ปฏิภาณ อักษรคง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001102604
นาย บรรลุ ลูกสยาม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001102608
นางสาว วิภาวี ฉุ้นประดับ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001102967
นางสาว สุภีร์ อิสโรวงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001103015
นาย อวิรุทธ์ มีแสง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001103042
นางสาว ธนวรรณ สุขเกื้อ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001103049
นางสาว จิรภิญญา สุขเอียด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001103205
นางสาว ศศิชา เทวเดช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001103258
นางสาว โรจนาพร จันพลโท
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001103398
นางสาว พรภัทร อนันตรัตนกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001103767
นางสาว วรินทร์พร บัวทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001104555
นางสาว จามิกร ว่องไว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001104588
นางสาว รัชนีกร โชติธรรม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001104604
นางสาว พรนภัส บัวหมื่นชล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001104622
นางสาว ณัฐนิชา ส้มแป้น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001104652
นาย พีรดนย์ ตรีไวย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)