มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11104 คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) จำนวน 7 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001101293
นางสาว รัตนาวดี ศรีจันทร์เพ็ชร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101690
นางสาว ข้าวฟ่าง ขวัญปาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001102050
นางสาว ณัฐกานต์ พรหมวิจิต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102077
นางสาว ณิชาภัทร ชูแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102112
นางสาว วิภาวี คงสนอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103347
นางสาว พรรณภรณ์ แต้มแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103975
นางสาว ฟารีดา ล่องนาวา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)