มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11105 คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ จำนวน 40 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100230
นางสาว ญาณิศา ทองประสิทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100246
นางสาว ธัญชนก สิริพร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100313
นางสาว ขวัญศิริ สุวรรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100323
นางสาว เพชรลดา เศวตสิลป์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100342
นางสาว รัชฎาพร แก้วหมุน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100482
นางสาว วรรณลิษา การะสี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100515
นางสาว ญานิศา สัญญวงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100527
นาย อดิสรณ์ มุนีรังสี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001100549
นางสาว ทรงศิริ บุญสนอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001100597
นางสาว ธนภรณ์ บูรณะบัญญัติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001100758
นาย ไรวินทร์ แก้วทิพรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001100761
นางสาว ชนิภรณ์ ศิริมหาชัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001100820
นาย จิรกิตติ์ ยกเซ็น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001100921
นางสาว พรรณภัค ฤทธิกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001100926
นาย ณัฐพล พลายด้วง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001100947
นางสาว ชุติการ ติษยาธิคม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001100973
นางสาว พิยดา รอดนัคเรศน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001101029
นาย ปุณณวิช ทะสะระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001101066
นางสาว สุรัชตา ณ ระนอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001101146
นางสาว ปุณณภา คุ้มผล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001101218
นาย นันทกานต์ ลี้ธนพาณิชย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001101602
นางสาว วราภรณ์ พูลจุ้ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001101729
นางสาว ณัฐวรินทร์ พุทธนุกูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001101868
นางสาว ปัณณิกา ช่วยราม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001101928
นางสาว ศศิณา ห่อบุตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001101985
นางสาว ปฐมาวดี รอดทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001101995
นางสาว ศุภิสรา พฤษาประเสริฐ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001102012
นาย ธนกฤต ฉายสมัคร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001102134
นางสาว วีรวรรณ สวัสดิรักษา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001102213
นาย อัมฤทธิ์ เกื้อกูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001102377
นางสาว นวนันทน์ เรืองดิษฐ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001102385
นาย รัฐศักย์ นังคลา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001102397
นาย ณัฐชนนท์ นงค์นวล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001102514
นาย กรพจน์ กำลดพิศ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001102631
นาย ณรงค์ฤทธิ์ บุญเกิด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001102810
นาย กฤชกนก มณีสงฆ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001103065
นางสาว ฟารีดา มุเส็มสะเดา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001103938
นางสาว ปรียาภัทร จันทวิโรจน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001103968
นางสาว เทียนทอง อุดมสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001104975
นางสาว จันทิมา จุติพล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)