มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11201 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์ จำนวน 55 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100099
นางสาว สุนิชา บุรุษราษฎร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100141
นางสาว สุนิสา เพ็ชเต็ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100150
นางสาว กิรณา สุดสาย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100306
นางสาว พิมพ์มาดา วัชนะประพันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100362
นาย รัตนากร เชิดปรุ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100408
นางสาว เกวลิน ศิริรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100410
นางสาว ศรัณย์พร นวลนิล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100412
นางสาว ภัทราวรรณ อินทชัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001100513
นาย ศักดิ์สิทธิ์ สกุลวงศ์วิริยะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001100614
นางสาว ชิดชนก บุญเพชร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001100625
นางสาว นิภาภรณ์ หวังสระปราบ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001100631
นาย พัทธพล แซ่เฮง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001100637
นางสาว โชติกา โคปาโล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001100690
นางสาว สุทธิณี ศิริสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001100696
นางสาว สุภาวดี สิทธิศักดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001100779
นาย ชลันธร คงแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001100890
นาย วรายุทธ ศรีสว่าง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001100940
นางสาว ปรัชญาภรณ์ รัตนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001101058
นาย เกริกฤทธิ์ บุญรื่น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001101272
นางสาว ภิรามล ศรีสว่าง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001101457
นางสาว พัชนิดา แสนเสนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001101641
นางสาว อรณัส รอดเจริญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001101924
นางสาว พิยดา พหลภักดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001101930
นาย อภิเชษฐ จันสีนาค
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001101934
นางสาว อัจลา จันทร์คง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001101981
นาย ชัสมา นาคประสม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001102039
นาย ศิรินทร์ โกศลศักดิ์สกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001102124
นาย ภัคพล แซ่โค้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001102216
นาย ภูมิรพี สุขคุ้ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001102257
นาย ภูมิบัณฑิต คิดเหมาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001102378
นางสาว ชุติกาญจน์ แสงมณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001102452
นางสาว กัญญ์วรา ประทุมสุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001102480
นางสาว ธนพร ฤทธิ์เดช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001102489
นาย ระพีพัฒน์ โชติจิระวัฒน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001102531
นางสาว ตฤณศร กงเซ่ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001102739
นางสาว ปาริฉัตร ชมพิกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001103023
นาย ศุภกฤต ใจวิจิตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001103044
นาย คณิติน นวลปาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001103090
นาย อามีน กะลูแป
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001103125
นาย สุไลมาน ยามา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
41
639001103146
นาย ธนวินท์ อธิวงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
42
639001103278
นาย อมีรฮูเซน เจ๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
43
639001103456
นาย คุณาวุธ วังวราวุธ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
44
639001103752
นางสาว สิรินารถ ขุนเพชร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
45
639001103761
นาย ณัฐภัทร ชุมรักษา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
46
639001103976
นางสาว ชญานี สานใจวงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
47
639001103998
นางสาว อารียา แก้วเขียว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
48
639001104499
นางสาว ณิชนันทน์ จรจิต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
49
639001104631
นางสาว นภัสวรรณ ปานปลอด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
50
639001104635
นางสาว สุวรรณี ยวงจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
51
639001104636
นางสาว ปิยมน ส่งเสริม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
52
639001104718
นางสาว นภัสวรรย์ ปาโต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
53
639001104845
นางสาว กนกศาสตร์ ถาวร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
54
639001104862
นางสาว พิชญา แก้วทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
55
639001104868
นางสาว ยดา แก้วประดับ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)