มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11301 คณะการแพทย์แผนไทย สาขา การแพทย์แผนไทย จำนวน 46 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100337
นางสาว จิรัชฌา จันด้วง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100355
นางสาว โสรญา สีทอง​เที่ยว​
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100364
นาย อานัส วาเยะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100400
นางสาว อีมาน สามะเอะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100415
นางสาว สรชา บรรจง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100429
นางสาว กิตติ์รวี ลิกขะไชย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100538
นางสาว นิสรีน หวันแสล๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101021
นางสาว แพรวรุ่ง ช่วยชม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101037
นางสาว กชพรรณ พรหมศรีรัญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001101369
นางสาว เปมิกา ชัยเชื้อ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001101450
นางสาว บุญยนุช จันทโรทัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001101508
นางสาว ธัญญ์รัตน์ โกวิทกุลานุชิต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001101512
นางสาว อริสรา มีธรรมสวนะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001101667
นางสาว ธัญยธรญ์ เฮงคณนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001101691
นางสาว ชุติกาญจน์ พรหมมนตรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001102180
นางสาว ภิญญดา สืบญาติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001102225
นาย อัครเดช เจี้ยวเห้ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001102393
นางสาว ชาลิสา พันธ์ครุฑ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001102561
นางสาว วิชิดา ตุลาผล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001102611
นางสาว สิรีธร มะหมีน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001102648
นางสาว ญดา พูลสวน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001102842
นางสาว อนิสา ตำบัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001102864
นางสาว กัญญ์วรา อินเสวียด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001102900
นางสาว ประภาพรรณ จันโสด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001102928
นางสาว ธัชมนตร์ บุญทัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001103010
นางสาว ยูบีรา เหล่ชาย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001103080
นางสาว อินทิรา อินทรภักดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001103097
นางสาว เอื้ออารีย์ พัดทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001103214
นางสาว ฟีดาอ์ มะลาเฮง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001103469
นางสาว นาเดีย เจ๊ะแต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001103508
นางสาว ธนพร คีรีรักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001103538
นางสาว ติณภัทร นิลมานัตต์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001103554
นางสาว นูรฮายาตี เจะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001103575
นางสาว เฟื่องฉัตร นันทศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001103597
นางสาว กานารียะห์ เจ๊ะเล๊าะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001103766
นางสาว บุญสิริขวัญ หนูเรือง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001103773
นางสาว ยอดยาหยี วังสาร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001103959
นางสาว ตัสนีม สิยะโอ๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001104153
นางสาว พาตีเมาะ ซา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001104331
นางสาว จันทิมา ศรีทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
41
639001104335
นางสาว นัสรีดา โต๊ะมา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
42
639001104347
นางสาว ยุวรี สันเกาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
43
639001104564
นางสาว อัสมีณีย์ นิมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
44
639001104589
นางสาว ซัลวาณี สะมะนอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
45
639001104600
นางสาว อาณีตา เจ๊ะบา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
46
639001104643
นางสาว ซากีลลา มาเจะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)